Informasjon om Årsmøte, regnskap, referat o.l. til hytte/tomteeigarne i Bøanedsetra hyttelag vert framover sendt ut til registrert epostadaresse, samt at informasjon vert lagt ut på facebook.  Dette vert ikkje oppdatert her.

 

onsdag 18. juni 2019

 

 

utsendt pr email:

 
 • Referat frå Årsmøtet 17. april 2019
 • Revidert regnskap for år 2018
 • Regnskapsnotat, vedlegg til regnskap for år 2018
 • Årsmelding frå Styret 2018-2019
 • Vedtekter, oppdatert med ny § 10 iht. vedtak 17. april 2019
 

01.02.2017

Årsmøte

Årsmøte i Bøanedsetra Hyttelag blir onsdag 12. april kl. 18 på varmestua ved Stryn Vinterski.

Dersom du ønsker saker tatt opp på årsmøtet må dette meldes inn til styret senest 1. mars.

Innkalling med sakliste sendes ut 15. mars.

16. 0kt. 16

Utjevning av asfaltkanter mot private innkjørsler

Styret har bedt Veidekke jevne ut asfaltkantene mot de innkjørslene / tunene som ikke har lagt asfalt. Dette blir så snart de har anledning.
NB! Dersom det er noen av dere som tenker å legge asfalt på tunene senere kan det være en fordel at innkjørselen ikke utjevnes med asfalt nå, da det blir en ekstrakostnad med å fjerne denne utjevningen igjen før ny asfalt kan legges på tunet. Da er det bedre å jevne ut med grus inntil videre. Dette må gjøres for egen regning.
Dersom det er noen som ikke vil at det skal jevnes ut med asfalt mot sin oppkjørsel må dette gis beskjed til meg omgående (gunnar.larsen@tussa.com)

29. aug. 16

Sluttføring asfaltarbeid

Veidekke starter arbeidet med å sluttføre asfaltarbeidet på private arealer denne uken.

Hvis du ikke har bestilt asfalt, og vil ha den beste prisen, må du ta kontakt med Åge rustøen i Veidekke snarest. Mobil 958 19 409.

 

10. aug. 16

Tilbakebetaling av asfaltandel

Totalprisen for asfaltring av fellesveiene i hyttefeltet ble en god del lavere enn budsjettet, så derfor får hver enkelt en god sum tilbake i forhold til det som ble innbetalt.

Anette Kvalsvik har sendt ut mail til alle vedrørende dette, men hvis det er noen som ikke har fått mail kan de kontakte henne på Anette.Kvalsvik@olympic.no

5. juni 16

Tilbud om asfaltering av private arealer i Bøanedsetra Hyttegrend

Hei,

Styre og asfaltkomite har nå valgt Veidekke som entreprenør for asfaltering av veier og fellesarealer i Bøanedsetra Hyttegrend. Arbeidet vil foregå i uke 24 og i uke 27-28.

Veidekke tilbyr i denne sammenhengen også å asfaltere private arealer i henhold til tilbudet nedenfor. Det er viktig å merke seg at prisene er eksl. mva og ikke inkluderer oppretting av arealene før asfaltering. Oppretting må tomteeier sørge for selv, men kan også spørre Veidekke om tilbud om dette.

Det er også viktig å bestille så tidlig som mulig og gi beskjed om hvilke(t) tidsrom det passer best å asfaltere. Veidekke vil prøve å samle opp asfaltering av flere tomter samtidig, slik at dere kan oppnå den laveste prisen.

 

Tilbud fra Veidekke:

TILBUD PÅ ASFALTERING AV DEI PRIVATE HYTTETUN

Hyttetun inntil 200m2       kr 190m2,-

2 eller flere hyttetun på samme tid,  så vi kjem over 200m2            kr 170m2,-

Dette gjelder asfalt AGB11 100kgm2. For 120kgm2 kjem tillegg på kr 20m2

Alle priser er eksl.mva

Vi tar på oss oppretting av grus på hyttetun.

For befaring og oppmåling av hyttetun ring Åge Rustøen tlf  95819409

 

 

Vennlig hilsen

 

Gunnar Larsen

Styreleder Bøanedsetra Hyttelag

Mob          +47 90 10 56 94

2. juni 2016

 

Til hytteigarar og grunneigarar i område rundt Stryn Vinterski

Orientering

Forprosjekt – utvikling av Stryn Vinterski og Turløyper Stryn

Hovudutfordringa til Stryn Vinterski er i dag for lite snø i nedre del av anlegget.

Hovudtiltaket som vert føreslege er investering i stolheis som medfører tilkomst til Steindalen året rundt. Investeringsråma er kr. 30 mill. inkludert montering (basert på innhenta tilbod per april 2016).

Investeringa har følgjande finansieringsplan:

- Stryn kommune kr. 12 mill.

- Bank kr. 8 mill.

- Lokalt næringsliv kr. 7 mill.

- Hytteeigarar i område. Kr. 3 mill.

I tillegg er det føreslege å utbetre trasê og betre vasstilførsel til snø- produksjon. Juniorheis og meir barnevennleg trasê inngår i utviklingsplanane. Dette er tiltak som må finansierast via finansieringskjelder som gåver, tippemidlar, VA-mildar og sponsorpakkar, og inngår ikkje i summen på kr. 30 mill. Desse tiltaka er budsjettert til nærmare kr. 12 mill., og ein må i utviklingsfasen jobbe med å skaffe midlar til desse tiltaka.

Det er kome opp konkrete planar om å utvikle ein klatrepark i område, og det er starta eit forprosjekt for å konkretisere desse planane. I forprosjektet inngår også planar om utbygging av overnattingskapasitet i område.

Positive ringverknadar av prosjektet

I samband med forprosjektet har ein peika på ei rekkje positive ringverknadar ved utvikling av eit meir attraktivt ski-/løypeanlegg i Stryn:

 Tiltaka inneber ei styrking av fritidstilbodet for innbyggjarane, hytteeigarane og turistane i kommunen fordi stolheisen gir tilgang til snøsikkert område som kan nyttast året rundt

 Utbygging av stolheis vil truleg stimulere til ny opplevingsbasert næring. I prosjektet er det m.a. kome opp idear om utvikling av klatrepark, utleigeeiningar og sykkelløyper

 Tiltaka inneber ei vidareutvikling av Stryn som heilårs turistkommune og aukar verdi på hytter og bustadar i kommunen

 Høgare utbyggingstakt inneber at ein kan selje eit totalkonsept med hytte/oppleving. Basert på erfaringstal frå utbygging i perioden 2005-2015 og ei estimert utbyggingstakt på 18 hytter i året dei neste 20 åra, har ein i samband med forprosjektet berekna svært positive ringverknadar for entreprenørbransjen, handels- og servicebedrifter og kommunal aktivitet

Organisering

I prosjektperioden har ein sett på ulike forretningsmodellar for å realisere tiltaka, og har så langt fått positive signal frå kommune, bank og investormiljø. Føresetnaden er at ein totalt sett klarer å reise nødvendig kapital til gjennomføring av utviklingstiltaka. Dersom ein lukkast med dette vil viktige tiltak i ein tidleg fase vere:

 Få signert grunneigaravtaler

 Etablere «Stolheis AS» for investering i stolheis (og utleige av denne til Stryn Vinterski)

 Utarbeide teikningsinnbygding for aksjar i Stolheis AS

 Utarbeide sponsorpakkar for nytt barne-/familietrekk

 Oppfølging ift. stiftingar/tippemidlar med omsyn på å få på plass midlar til investering i formål som ligg innanfor desse ordningane

 Få opp eit styre og ein prosjektorganisasjon som skal få opp eit profesjonelt driftskonsept rundt Stryn Vinterski i samarbeid med andre aktørar som skal utvikle aktivitet i område

 Følgje opp utviklingsplanar rundt klatrepark og utleigeeiningar gjennom eige prosjekt

Vidare framdrift

Prosjektgruppa presenterte prosjektet for kommunestyret i Stryn den 19. mai og har den 31. mai sendt søknad til Stryn kommune om kapital til å finansiere prosjektet (søknaden vil etter kvart bli tilgjengelig via postliste til kommunen).

Dersom prosjektet får nødvendig finansiering frå kommunen, vil vi jobbe opp mot lokalt næringsliv, hytteeigarar og bankar for å få på plass resterande finansiering. Vi håpar alle interessentane rundt anlegget vil bidra for å løfte dette i samarbeid.

Ta gjerne kontakt med underteikna dersom det er spørsmål eller innspel til det vidare utviklingsarbeidet.

Stryn Vinterski AS

Hallgeir Frøystadvåg

Styreleiar

Tlf. 90105611

 

 

Referat fra årsmøte 2016

Klikk på linken:

Møtereferat etc.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 OG SOSIALT SAMVÆR

ONSDAG 23. MARS 2016 KL. 18:00

  

Sted : Stryn Skisenter AS  - nede i 1.etg.

Tid:     18:00  - ca 20:00 ÅRSMØTE

Vi håpar at mange vil nytte kvelden til sosial samvær J

Puben vert open utover kvelden.

  

SAKSLISTE:

1.    Registrering av oppmøte/stemmeberettige

 

2.    Konstituering:       

 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Valg av medunderskrivere for protokoll

 

3.    Årsmelding frå Styret, orientering om kva styret har jobba med siste år.

 

4.    Regnskap 2015, og økonomiske stilling.

 

5.    Fastsetting av medlemskontingent for laget for år 2017.

 

6.    Valg til styret og komitèer -  (min. 2 års funksjonstid)

 • Styret  
 • Valgkomitè   
 • Festkomité

 

7.    Informasjon om saker som styret vil jobbe videre med i år.

 

8.   Fellesvegar og asfaltering.

Styret vil orientere om status i saka og avtalen med grunneigarane.

 jfr. vedtak på Årsmøtet 2014.

 

9.    Vi har fått 2 saker innsendt til behandling på Årsmøtet:

Sak 1)

Søknad om utvidelse av regelen for 15 % arealutnyttelse i Bøanedsetra Hyttefelt.

o   Denne saken kom opp som et benkeforslag på årsmøtet i 2014. Etter diskusjoner var holdningen til styret at dersom noen av medlemmene ville jobbe med denne problemstillingen kunne de kontakte styret. Styret har etter årsmøtet ikke mottatt noen slike initiativ.

 • ·         Styrets innstilling er at dersom dette skal arbeides med må noen av medlemmene ta ansvar for det og utrede en sak som legges fram for neste årsmøtet i år 2017.

Sak 2)

Turløype til øvre del av Bøanedsetra

o   Turløyper Stryn trakker turløype bort til midten av Bøanedsetra, men krever endel snø (ca 1.5m) før de trakker siste resten opp til øvre del av Bøanedsetra. Dette då det ikke er planert underlag fra slutten av en sideveg til sommerveien og opp til toppen. Om dette hadde vært planert kunne en trakka løype opp heile sesongen, og dermed redusert belastninga på de parkeringsplassene som hyttelaget disponerer ved pumpehuset.

o   Dersom årsmøtet bestemmer det kan styret kontakte grunneierne for å søke om tillatelse og be Arvid Hatledal for pristilbud på planering av nåværende løypetrase. Dersom kostnadene for dette overstiger styrets myndighet må saken tas opp i årsmøtet i 2017.

 

10.   Eventuelt

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MERK:

På grunn av tidlig påske, og at årsmøtet som vanlig blir i påska, vart fristen for å melde saker til årsmøtet (til styret) satt til 14. februar. Dette vart lagt ut på facebook og sendt ut pr. email.

Iht.vedtektene § 4: «Lagets høyeste bestemmende organ er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mai.

Fortrinnsvis skal årsmøte avvikles i påsken. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 4 vekers varsel.

Stemmeberettiget og valgbar på Årsmøtet er alle medlemmer som har betalt kontingent.

Forslag til saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må fremlegges skriftlig til styret innen 1.mars.  ………………………………»

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Styret minner om:

 • Eierskifte med hyttenr. skal meldast både til kasserar for Bøanedsetra Hyttelag, og til Bøanedsetra Hyttegrend AS.
 • Ved manglande informasjon pliktar selger å betale fellesutgifter og hyttekontingenten.

Stryn blir hytteparadis for sunnmøringer

Pengesterke sunnmøringer kjøper dyrt og bygger flott i Stryn. Den nye Kvivsvegen kan bane vei for en landsby på 1.400 hytter. Sjekk prisene her.

http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/article705996.ece

GRILLFEST

 

Vi har den glede å invitere alle hyttefolk i Bøanedsætra og Hydla Hytteforeining til grillfest ved

 

STRYN SKISENTER

LAURDAG 1.SEPTEMBER 2012, KL.18.00

 

 

Vi syter for at det vert varme grillar kl.18.00.

De tek med grillmat og god drikke, i tillegg til det de treng av fat, bestikk, glas osv.

 

 Ta også med godt humør og gjerne nokre gode historier i sekken!!!!

 

 

Det vert sjølvsagt fint og varmt ver og dermed kler vi oss for å kunne vere utandørs J . Vert dette heilt umuleg så kan vi site inne å ete.

Vi håpar på god oppslutning frå heile Bøanedsætra og hjarteleg velkomne til gjestane frå Hydla J

 

 

 

 


Helsing frå festnemnda i Bøanedsætra Hytteforeining,

-Idar Brekke

-Trude Gurskevik Knotten

NB: bildet er frå grillfesten 2011

Hytteutbygging gav fond på 3,5 millionar

Hytteutbygginga i Hydla og Bøanedsetra genererer fondsmidlar på 3,5 millionar kroner. Pengane skal gå til friluftsliv, idrett, rekreasjon og andre tiltak som betrar infrastrukturen i nærområdet.

Les meir her:
http://www.fjordingen.no/nyhende/article465751.ece

25 hytter var representert på årsmøte til Bøanedsetra Hyttelag onsdag 4. april.
Ikkje det store frammøte når ein har 144 selte tomter, men dei som møtte var engasjerte og viste stor interesse for sakene som styret jobbar med for felles beste.

Eli Myrhol og Lars Fiskarstrand hadde sagt frå seg attval, og vi takkar dei for godt utført arbeid. Nye i styret er Arnhild Solevåg Sunde og Johan Endal Duestøl. Styret vil konstituere seg i første styremøte.

Valnemnda; der tok begge attval.

Det vart også val av to personer i arrangement nemnd; desse vart Trude Gurskevik Knotten og Idar Brekke.

Referat frå årsmøte vil bli lagt ut seinare:) 

BREV TIL STRYN KOMMUNE FRÅ HYTTELAGA, BØANEDSETRA, HYDLA OG DYBEVOLL!

Stryn Kommune

Tonningsgt. 4 / postmottak@stryn.kommune.no

 

6783 Stryn

 

 

                                                                                   Stryn, 01.11.2011

 

 

 

 

Eiendomsskatt på fritidsbolig i Stryn Kommune

 

Vi har nå registrert og erfart at Stryn Kommune har innført eiendomsskatt som en av få kommuner på Nordvestlandet.. På det tidspunktet mange av våre medlemmer bestemte seg for å investere i hytte i Stryn, var det ikke snakk om denne dobbeltbeskatningen. Dette har blitt innført i ettertid. Vi ser på dette som meget uheldig for den videre utviklingen av hytteutbyggingen i Stryn hvis ikke kommunen viser vilje til å reinvestere inntjente skattemidler i tilbud til hytteeigarane slik det er gjort i andre hyttekommuner.

Det er klare signal fra folk/investorer som ønsker å investere i Stryn, at de trekker seg på grunn av eiendomsskatten og manglende investeringsvilje fra kommunen sin side . Dette har næringslivet allerede erfart. I stedet blir områder som Stranda, Eid og Skjåk foretrukket. Disse kommunene har også et klart fortrinn med hensyn til de investeringer som de har gjort på skianlegg – alpint. Hytteforeiningene har kommet i god dialog med Stryn Skisenter  og Skiturlaget i forbindelse med den videre utviklingen, mens kommunen har vært motvillig til samarbeid.

Vi har forståelse for at siden det en gang er innført eiendomsskatt i Stryn kommune, vil det være politisk vanskelig å skjerme fritidsboligene for dette, men vi  synes det er merkelig er at beregningsgrunnlaget for fritidseiendommer i fjellet er plassert i samme sone som eiendomsmassen i Stryn sentrum med et beregningsgrunnlag på kr. 7.000.- pr. kvm. Dette medfører at beregningsgrunnlaget er dobbelt så høgt som beregningsgrunnlaget for formueskatt.

Spørsmålet er så hva vi får igjen for denne ekstraskatten som på årsbasis vil utgjøre millionbeløp.Kommunale tjenester som vi bruker, renovasjon,vann, kloakk, oppmålingstjenester m.v. er etter vår vurdering selvfinansierende og mer til.

Investeringene i hyttefeltene er besørget av hytteeierene uten større bidrag fra kommunen.

Vi ville sette pris på å få en oversikt over hvilke  planer Stryn kommune har for å bidra til å gjøre Stryn mer attraktiv for hyttefolket.

            Vi håper med dette å få en dialog med kommunen slik at våre innspill kan tas i betraktning når  politikken for turistkommunen Stryn skal fastsettes.

 

 

 

Med helsing for

 

 

Hydla Hytteeigarforeining    Bøanedsetra Hyttelag      Dybevoll Hyttelag

Lodve Strandebø                     Eldar Sande                        Sverre Tenfjord      

Referat fra årsmøte i Bøanedsetra Hyttelag

 

Stryn skisenter den 21.april 2011 kl 17.00

 

30 personer møtte opp

 

 

 

 

1.    Årsmøtet godkjente innkallinga til årsmøtet

 

2.    Årsmøtet godkjente dagsorden

 

3.    Eldar Sande blei valgt til møteleder og Eli Myrhol blei valgt til referent

 

4.    Valg av 2 medlemmer til valnemd: Hallvar Ulfstein og Hallgeir Frøystadvåg blei valgt.

 

5.    Forslag fra styret om årskontingent kr 500,- blei vedtatt. Kontingenten er tenkt å dekke årlig andel av utgifter, samt buffer til framtidige investeringer som skal kome alle hytteeigarane til gode.

 

Alle tomte og hytteeigarar er medlemmer av Bøanedsetra Hyttelag

Det vil bli sendt ut krav til alle i løpet av kort tid.

 

6.    Informasjon om saker som styret har jobba og jobber med:

 

·       Vedtektene som ble vedtatt på stiftingsmøte den 30.12.2010 vil bli lagt ut på heimesida vår

http://www.boanedsetra-hyttelag.com/

 

Bøanedsetra Hyttegrend er registrert i Brønnøysund og har fått foretaksnummer: 996776514.

 

Hyttelaget har fått eiga postboks i Stryn, postboks

202.

 

Det vil bli oppretta konto til Bøanedsetra Hyttelag.

 

 

·        Renovasjonsordningen :

Styret har vore og er i dialog med Nordfjord Miløverk IKS vedrørande renovasjonsordninga i hyttefeltet.

Arve Nesje orienterte.

 Det har bl.a. vore dialog om kapasiteten, som i perioder viser seg å være for liten. Sjølv om dette har blitt bedre, var det også i påska i år fulle containere!

Det har vore diskutert om det er mulig med anna plassering av containeren, f.eks på innsida av bommen.

Kva med kildesortering?

 

·       Breiband

Utbyggar opplyser at det er eit problem at ikkje nok hytteeigarar melder seg som interesserte i det tilbodet som blei sendt ut som forslag til ertatning for breiband.

 

Det er ikkje akseptabelt at utbygger trekker seg frå punktet i kontrakta som omhandler breiband til kvar hytte. Det står ingenting i kontrakta om kor mange som må ”kjøpe”

Det kom klare signal på årsmøtet om at det skal jobbast vidare med denne saka.

 

·       Parkeringsplassen  

Det har vore dialog med utbyggar  om bruk av parkeringsplassen ved Tonningsætra/ vassverket. Denne parkeringsplassen er reservert for grunneigarane som har avgitt grunn til hyttebygging. 

Vi ønsker  å få nokre parkeringsplasser for hytteeigarane, og vil fortsette dialogen  med utbyggar.

 

 

 

·       Veiane i hyttefeltet

Det har vore stilt spørsmål om veiane i hyttefeltet er bygd slik som forutsatt.

Ja, seier utbyggingsselskapet. Stort sett etter planen med små tilpassingar.

Neste år vil styret i hyttelaget revidere før det blir sendt ut rekning på brøyting av veiane.

 

·       Info om Turløyper Stryn

Har selt 460 medlemskort denne sesongen

Har eit underskot på kr 214.000,- for 2010

Vurderer å auke familiekontigenten for neste år til kr 800,-

 

·       Informasjon om Stryn Vinterski

Det blei gitt ein kort informasjon om planane til Stryn Vinterski frå møtet som blei avholdt på Stryn Skisenter den 15.01.2011

 

7.    Eventuelt

·       Alle medlemmer vert oppfordra til å sende argumentasjon/forslag på e-post.

·       Lite oppmøte på årsmøtet. Det er ønskelig å sende ein påminnelse like før årsmøtet. På e-post, eller SMS dersom ein har mobilnummer til hytteeigarane?

·       Mange som bruker ”Badedammen” – skal vi bidra med noke fra hyttelaget? – ingen konklusjon.

·       Forslag om å lage til noke sosialt. Kva med å samlast til grilling – sosialt samvær?

·       Forslag om å utvikle eit fellesareal for hyttelaget?

Ta opp dette med Hallvar Bøe for å finne eit eigna område?

 

 

--------------------

Eli Myrhol - referent


Bildet viser styret i Bøanedsetra Hyttelag

Kommentarer

22.08.2011 09:35

Hallgeir

Stryn Næringsliv utfordrar politikarane på bla. eigedomskatt, sjå nyhende.

24.07.2011 21:08

Web.ans.

Kva skjer i Stryn!
http://www.stryn.no/stryn/arrangement.aspx

Tur Orientering i område rundt hyttefeltet!
http://www.stryn.no/stryn/forside.aspx?PID=1&M=NewsV2