Referat årsmøte Bøanedsetra Hyttelag 18.04.2021

SAKSLISTE:                                 

Sak 1) Registrering av oppmøte/stemmeberettige

 Det vart registrert tilsaman 17 deltakere/stemmeberettiga, herav inkl. 2 fullmakter

  

Sak 2) Konstituering:

 Valg av møteleder og referent.

 Styreleiar Anette Kvalsvik vart einstemmig valgt til begge rollene.

 Godkjenning av innkalling og sakliste.

 Dette vart einstemmig godkjent.

 Valg av medunderskrivere for protokoll & godkjent regnskap.

 Ottar Arne Frøystad og Hans Petter Th. Ulstein vart einstemmig valgt.

  

Sak 3) Årsmelding frå Styret, orientering om kva styret har jobba med siste år.

Informasjon sak – Årsmelding for 2021-2022 er vedlagt.

 

Sak 4) Regnskap 2021, og økonomiske stilling. 

 • Regnskapet for 2021 vart einstemmig godkjent, og signerast av dei som signerer Årsmøteprotokollen.
 • Årsregnskapet og årsregnskapsnotat er vedlagt.

 

Sak 5) Fastsetting av medlemskontingent for år 2023.

Styret foreslo ein kontingent Kr. 500,- også for år 2023.

Styret sitt forslag vart einstemmig vedteke.

 

 

Sak 6) Valg til styret og komitéer - (min. 2 års funksjonstid)

Innstillingane frå valkomiteen ved Ottar Frøystad og Trygve Sundgot vart einstemmig vedteke:

Nytt styre for 2022/2023:  (min. for 2 år)

 • Anette Kvalsvik                         Gjenvalt
 • Rune Hugo Paulsen                    Gjenvalt  
 • Ola Flo                                      Gjenvalt
 • Ottar Arne Frøystad                   Ny   
 • Margareth Leinebø                     Ny  

 

Valkomité:               

 • Trygve Sundgot                           1 år igjen   
 • Arne Heltne                                 Ny 2 år    

 

 

Revisjon/kontroll utval:

Nytt i år er at styret har bedt valkomiteen om å ta ansvar for å finne kandidatar til revisjon/kontroll utvalet.

Dette grunna at statsautorisert revisor Atle Birger Flø som reviderte årsregnskapet for år 2020, hadde solgt hytta si i desember 2021, og det var såleis ikkje naturleg  at han utførte dugnadsrevisjon for årsregnskapet 2021, og vi hadde dermed behov for ein ny person til dette. 

Etter å ha spurt fleire, valte valkomiteen Ottar Arne Frøystad, og han har saman med Arve Nesje revidert årsrekneskapet for år 2021.       

Som lekman og tidlegare kasserar i hyttelaget har Arve Nesje revidert/kontrollert sidan utvalet vart satt ned, men han meldte i frå seint søndag kveld at han ikkje stiller til gjenval.

Og då Ottar Arne Frøystad no går inn i styret er/var det vel best å finne ein ny utanfor styret?

Bakgrunnen for dette utvalet er at  Styret innførte kontroll/revisjon av regnskapet etter forslag frå Anette Kvalsvik då vi hold på med asfaltsaka, grunna at det då var mykje pengar som vi samla inn og skulle forvalte!

Styret valgte då 2 stk til dette, og meinte at ein revisor/fagperson og ein lekman var høveleg.

 Årsmøtet i år drøfta saka, og sjølvom det var rett med 2 den gang, så meinar Årsmøtet at omsetninga no er så pass lita at det er nok med ein kontrollør/revisor framover.

 

Valkomiteen hadde ingen andre kandidatar klare, og Årsmøtet vedtok at valkomiteen får fullmakt til å finne ein høvleg kandidat, og ber om at kandidaten er på plass i høveleg tid før revisjonen skal utførast på nyåret 2023.

  

Fest- og arrangementkomiteen:  har ikkje vore aktiv på fleire år.

 • Årsmøtet drøfta saka, og vedtok at vi ikkje aktiverer komiteen.

  

Sak 7) Informasjon om saker som styret vil jobbe videre med i år.

Styret vil arbeide med alle aktive saker jfr. sak 3 årsmeldinga, og sjølvsagt det som måtte dukke opp i løpet av året.

  

Sak 8) Forslag frå styret;

Vedtektsendringar? 

 Vedtak i Årsmøtet 2022:

«Årsmøtet ynskjer ein gjennomgang av vedtektene som foreslått, og valnemnda finn medlemmar til ein komité i løpet kort tid til å utarbeide eit forslag for behandling og eventuelt vedtak i neste årsmøte i år 2023»

Årsmøtet meinar at styret kan utarbeide forslag til justeringane som omtalt, og det ikkje er nødvendig med ein eigen komité med andre enn styret.

   

Sak 9) Innkomne saker innsendt innan fristen 1. mars 2021 til behandling på Årsmøtet;

  Årlig godtgjørelse til styret?  

- Innsendt av Ottar Frøystad som presenterte saka for årsmøtet.

Vedtak i Årsmøtet 2022:

Årsmøtet vedtok å betale årleg godtgjersle kr. 10.000,- til styreleiar og årleg godtgjersle tilsvarande fri årskontingent (pt. Kr 500) til dei andre styremedlemmane.

Og at medlemskontingent til hyttelaget må innbetalast innan forfall på ordinær måte for å sikre stemmeretten, og at årleg godtgjersle vert utbetalt på etterskot.

 

Sak 10) Eventuelt / Diverse

SKILT:

Hyttenr. består sjølvsagt, og brukast fortsatt i hyttelaget. 

 • Medan skilt med vegnr. skal iht. krav frå Stryn kommune vere små firkanta kvite skilt med svart skrift, sjå vedlagte utklipp frå Stryn kommune:
 •  Styret vil derfor bestille inn like skilt til alle for hyttelaget sin kostnad.

 

DIVERSE:

 • Årsmøtet ynskjer at hyttelaget skal støtte parkeringsplass på toppen av Tinde-grenda med veg gjennom Tindefeltet, det er positivt for almennheita og vil avlaste uautorisert trafikk på vår veg.
 • Årsmøtet ynskjer også ein skikkeleg grøfterens etter vinteren og ryddinga i haust, og påpeikar at det fortsatt manglar sikring på enkelte stikkrør.
 • Styreleiar Anette Kvalsvik har avtalt med nytilsett dagleg leiar Per Johnny Tenden i Hydla at medlemmane i hyttelaget skal få rabatt ved kjøp av årskort, og vi vil få ei rabattkode til bruk ved bestilling når dette er klart. Han ynskjer å invitere alle i hyttelaget til ein presentasjon av Hydlastova og klatreparken, og vil servere ein taco-buffe til dei som ynskjer å kjøpe det, tidspunkt er ikkje satt enno. Informasjon vert lagt ut på på facebook når avklart.

 

Styreleiar Anette Kvalsvik takka Oddvar Strand - som går ut av styret - for godt utført arbeid, og overleverte eit gåvekort som takk.

Årsmøtet vart avslutta,

og det vart ei orientering om Stryn Vinterski AS ved styreleiar Anders Aarnes.

 

Valgt til å signere protokollen:

 …………………………………..                 …………………………………..                         

Ottar Arne Frøystad                      Hans Petter Th. Ulstein                            

                                                                                                                                                Referent Anette Kvalsvik

 


 

Referat årsmøte Bøanedsetra Hyttelag 2021

STEMMESETEL / FULLMAKT TIL STYRET 

 

Den 03.03.2021 kalla styret inn til ordinært Årsmøtet onsdag den 31.mars 2021 kl. 18:00 (i påskeveka)

med forbehold om å vurdere gjennomføringa med hensyn på korona-reglane og økande smittetrend når det nærma seg.

 

Bøanedsetra hyttelag har 154 medlemmar og etter gjeldande korona-reglane var det ikkje mogleg å gjennomføre årsmøtet fysisk den 31.03.2021, til det er antal medlemmar og mulig oppmøte for stort.

 

Det var også veldig uvisst kva tid og korleis opninga av samfunnet vil skje - om opninga ev. vil skje i tide til å kunne gjennomføre eit seinare årsmøte innan fristen 31.05.2021.

 

Styret beslutta derfor å gjennomføre årsmøtet på innkalla dato den 31.03.2021, med stemmefullmakt pr. e-post som omtalt i innkallinga den 03.03.2021.

 - og sendte den 26.03.2021 ut endra innkalling pr epost med stemmefullmakt, samt regnskapet for år 2020 og årsmelding frå styret.

 

 

 

Årsmøtet vart gjennomføring slik:

 • Styret sendte ut endra innkalling med stemmefullmakt pr. epost til alle hytte/tomteeigarar den 26.03.2021.
 • Hytte/tomteeigarane returnerer eposten / stemmefullmakta til styreleiar innan onsdag 31.03.2021 kl. 18:00 og vart med det registrert som deltakar i Årsmøtet.
 • Styret telte stemmer i fellesskap onsdag 31.03.2021 frå kl. 18:00 og utover kvelden.
 • Årsmøtet vart avslutta når dette var utført og protokoll vert skriven.
 • Dei som vert valgt til å signere protokollen kontrollerer stemmene ved signering.
 • Protokollen vert utsendt når ferdig signert.

 

 

 

 

 

Med helsing

Styret i Bøanedsetra hyttelag

Anette Kvalsvik

Oddvar Strand

Bjørn Dahl

Rune Hugo Paulsen

Ola Flo

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT ÅRSMØTE

 

 

SAKSLISTE:                                 

 

 

Sak 1) Registrering av oppmøte/stemmeberettige

 

         Forenkla årsmøte gjennomført med stemmefullmakt pr epost grunna korona-situasjonen.

-        Jfr. plan for gjennomføring, årsmelding frå styret.

 

         Det vart registrert tilsaman 44 deltakere/stemmeberettiga motteke innan kl. 18:00.

og 41 av 44 stemmer godkjente registeringa/ planen for gjennomføring.

herav stemte 1 stemme blankt og 2 stemte nei. 

 • I tillegg var det 1 stk stemmefullmakt som stemte JA i på alle sakene

- som ikkje er medrekna grunna mottak etter kl. 18:00.

 

  

Sak 2) Konstituering:

 

Valg av møteleder og referent.

 

Styret foreslo at styreleiar skulle velgast til begge rollene:

Styreleiar Anette Kvalsvik vart valgt med 41 av 44 stemmer.

og herav stemte 2 stemme blankt og 1 stemte nei. 

 

  

Godkjenning av innkalling og sakliste.

 

Dette vart godkjent med 42 av 44 stemmer,

 herav stemte 0 stemme blankt og 2 stemte nei. 

 

  

Valg av medunderskrivere for protokoll & godkjent regnskap.

 

Styret foreslo dei 2 som vart valgt i fjor: 

Halvar Ulfstein og Tonny Pettersen vart valgt med 42 av 44 stemmer.

 herav stemte 1 stemme blankt og 1 stemte nei. 

 

 

  

Sak 3) Årsmelding frå Styret, orientering om kva styret har jobba med siste år.

Informasjon sak – oppdatert Årsmelding 2020/2021 er vedlagt.

 

 

 

 Sak 4) Regnskap 2020, og økonomiske stilling.

 

Regnskapet for 2020 vart godkjent med 43 av 44 stemmer,

og signerast av dei som signerer Årsmøteprotokollen.

 herav stemte 1 stemme blankt og 0 stemte nei. 

 

 

 

 Sak 5) Fastsetting av medlemskontingent for år 2022.

Styret foreslo ein kontingent Kr. 500,- også for år 2022.

Styret sitt forslag vart vedteke med 42 av 44 stemmer  

 herav stemte 1 stemme blankt og 1 stemte nei. 

  

 

Sak 6) Valg til styret og komitéer - (min. 2 års funksjonstid)

 

Innstillingane frå valgkomiteen ved Ottar Frøystad og Trygve Sundgot

vart vedteke med 42 av 44 stemmer:

 herav stemte 0 stemme blankt og 2 stemte nei. 

 

 

 Nytt Styret for 2021/2022 vart:

Anette Kvalsvik                har 1 år igjen

Oddvar Strand                  gjenvalg 2 år

Bjørn Dahl                         gjenvalg 2 år

Rune Hugo Paulsen        har 1 år igjen

Ola Flo                               har 1 år igjen

           

 

Valgkomiteen:                 (ikkje på valg i år)

Trygve Sundgot               har 1 år igjen

Ottar Frøystad                 har 1 år igjen

 

 

Festkomiteen:

har mer eller mindre lagt i dvale i fleire år.  

Valgkomiteen hadde ingen kandidater – saka bør diskuterast på årsmøtet når vi kan møtast igjen.

(saka fall vekk i år)

 

 

 

Sak 7) Informasjon om saker som styret vil jobbe videre med i år.

Styret vil arbeide med alle aktive saker jfr. sak 3 årsmeldinga, og sjølvsagt det som måtte dukke opp i løpet av året.

 

 

 

Sak 8) Forslag frå styret;

Styret har ingen nye forslag, saka fall vekk i år.

 

 

 

Sak 9) Innkomne saker innsendt innan fristen 1. mars 2021 til behandling på Årsmøtet;

Det kom ikkje inn noko sak frå medlemmane i år, så denne saka fell vekk.

 

 

 

Sak 10) Eventuelt / Diverse

   Saka fell vekk

 

 

 

 

 

 

Valgt til å signere protokollen:

 

 

 

 

…………………………………..                       …………………………………..                   

Halvar Ulfstein                                      Tonny Pettersen                                 

 

 

…………………………………..

Referent Anette Kvalsvik

 

 

Referat EO årsmøte Bøanedsetra Hyttelag 2021

REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I STRYN

onsdag 24. februar 2021 KL. 18:00-20:45

 

Forenkla ekstraordinært årsmøte med stemmefullmakt pr. epost grunna korona-situasjonen,

 

 

SAKSLISTE:                                    

 

Sak 1) Registrering av oppmøte/stemmeberettige

         Forenkla årsmøte gjennomført med stemmefullmakt pr epost grunna korona-situasjonen.

         Det vart registrert tilsaman 74 deltakere/stemmeberettiga motteke innan kl. 18:00.

 • Registeringa vart godkjent med 65 av 74 stemmer.

  

Sak 2) Konstituering:

 

Valg av møteleder og referent.

Styret foreslo at styreleiar skulle velgast til begge rollene:

 • Styreleiar Anette Kvalsvik vart valgt med 69 av 74 stemmer.

 

 

Godkjenning av innkalling og sakliste.

 • Innkalling og saksliste vart godkjent med 65 av 74 stemmer.

 

  

 

Valg av medunderskrivere for protokoll & godkjent regnskap. (stemmer)

Styret foreslo dei 2 som vart valgt i fjor: 

 • Halvar Ulfstein og Tonny Pettersen vart valgt med 69 av 74 stemmer.

 

 

 

Sak 3) Endra tilkomst til hyttefeltet.

 

Styret viste til vedtektene § 10 og vegavtale datert 13.03.2016, informasjon, plantegningane og modellane utsendt pr epost den 20.01.2021, samt ved innkallinga den 13.02.2021 til dette ekstraordinære årsmøtet.

Styret viser også til notat utsendt etter synfaringa tirsdag 23.02.2021 med planteikning og snittteikningar for hytte 1 og 2.

 

Styret ba det ekstraordinære Årsmøtet om å gi fullmakt til styret, og foreslo følgande vedtak:

 

«Det vert gitt fullmakt til styret til å avtale endring av tilkomsten til hyttefeltet,

samt nødvendige endringar i avtalar og revidere kartområdet / grensene for hyttefeltet.»

 

 

 • Det ekstraordinære Årsmøtet vedtok å gi fullmakt til styret med 51 av 74 stemmer.

 

 

I tillegg var det 3 stk stemmefullmakter som stemte JA i sak 3 som ikkje er medrekna

- grunna at dei vart mottekne etter kl. 18:00.

 

 

Styret:

Styreleiar:              Anette Kvalsvik

Nestleiar:               Oddvar Strand                                                       

Styremedlem:       Bjørn Dahl                                                                          

Styremedlem:       Ola Flo          

Styremedlem:       Rune Hugo Paulsen

 

 

 

Valgt til å signere protokollen:

 

 

 

…………………………………..                       …………………………………..                   

Halvar Ulfstein                                      Tonny Pettersen                                 

 

 

 

…………………………………..

Referent Anette Kvalsvik

 

 

Referat årsmøte Bøanedsetra Hyttelag 2020

REFERAT ÅRSMØTE SØNDAG 31. MAI KL. 18:00-20:00

 

Forenkla årsmøte pr epost grunna korona-situasjonen.

 

STEMMESETEL / FULLMAKT TIL STYRET 

Styret beslutta den 28.05.2020 å gjennomføre eit forenkla Årsmøte den 31.mai 2020 via epost/ stemmefullmakt som måtte returnerast til styreleiar innan søndag 31. mai 2020 kl. 18:00.

 

 

SAKSLISTE:                                 

 

 

Sak 1) Registrering av oppmøte/stemmeberettige

Forenkla årsmøte gjennomført pr epost grunna korona-situasjonen.

-        Jfr. plan for gjennomføring – sjå Årsmelding frå styret.

 

Det vart registrert tilsaman 23 deltakere/stemmeberettiga,

og 22 av 23 stemmer godkjente planen for gjennomføring – 1 stemme var «blank»

 

 

 

Sak 2) Konstituering:

 

Valg av møteleder og referent.

Styret foreslo at styreleiar skulle velgast til begge rollene:

Styreleiar Anette Kvalsvik vart valgt med 23 av 23 stemmer.

 

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Dette vart godkjent med 23 av 23 stemmer,

 

Valg av medunderskrivere for protokoll & godkjent regnskap.

Styret foreslo dei 2 som vart valgt i fjor: 

Halvar Ulfstein og Tonny Pettersen vart valgt med 23 av 23 stemmer.

 

 

Sak 3) Årsmelding frå Styret, orientering om kva styret har jobba med siste år.

Informasjon sak – Årsmeldinga er vedlagt.

 

 

Sak 4) Regnskap 2019, og økonomiske stilling.

Regnskapet for 2019 vart vedteke godkjent med 23 av 23 stemmer,

og signerast av dei som signerer Årsmøteprotokollen.

 

 

 

Sak 5) Fastsetting av medlemskontingent for år 2021.

Styret foreslo ein kontingent Kr. 500,- også for år 2021.

Styret sitt forslag vart vedteke med 22 av 23 stemmer – 1 stemme var «blank»

 

 

 

 

Sak 6) Valg til styret og komitéer - (min. 2 års funksjonstid)

 

Innstillingane frå valgkomiteen ved Odd Morten Berge og Tor Schjelderup

vart vedteke med 23 av 23 stemmer.:

 

Nytt Styret for 2020/2021 vart:

Anette Kvalsvik                gjenvalg 2 år

Oddvar Strand                  har 1 år igjen

Bjørn Dahl                         har 1 år igjen

Rune Hugo Paulsen        gjenvalg 2 år

Ola Flo                               valgt for 2 år

           

Valgkomiteen:

Trygve Sundgot               nyvalg 2 år

Ottar Frøystad                 nyvalg 2 år

 

Festkomiteen har mer eller mindre lagt i dvale. Trenger vi den?

Valgkomiteen hadde ingen kanditater og foreslo at det blir tatt opp som ei sak på årsmøtet.

(saka fall vekk i år)

 

 

Palmar Knardal går ut av styret og vi takkar for innsatsen over 2 år.

 

 

 

Sak 7) Informasjon om saker som styret vil jobbe videre med i år.

Styret vil arbeide med alle aktive saker jfr. sak 3 årsmeldinga, og sjølvsagt det som måtte dukke opp i løpet av året.

 

 

 

Sak 8) Forslag frå styret;

 

 

 • 8-1 Gapahukar / grilhytter:

Viser til tidlegare årsmøtevedtak om å få på plass 4 gapahukar/grillhytter, herav er 2 fullførte. Det skjer mykje positivt i området og Styret ynskjer å forlenge støtteperioden for dei 2 andre, og foreslår følgande vedtak: 

 

«Bøanedsetra Hyttelag forlenger lovd støtte til dei 2 gapahukane i området ved Holsetra og i Steindalen, med 2 nye år til 01.mars 2022»

 

Forslaget vart vedteke med 22 av 23 stemmer – 1 stemte nei.

 

 

 • 8-2 Turløyper Stryn AS v. Arvid Hatledal

Søknad om støtte vedr. planlagt oppgradering av løypenettet, ma. å legge vegduk under treflisa.

Stien vil vert bedre å gå på, trille barnevogn, for sykling, osv.

Styret innstiller på at vi støtter dette, og foreslår følgande vedtak:

 

«Bøanedsetra Hyttelag gir støtte Kr. 50.000,- til Turløyper Stryn AS til prosjektet med å oppgradere løypenettet, og presiserer at beløpet ikkje kan brukast til ord. drift»

 

Forslaget vart vedteke med 22 av 23 stemmer – 1 stemte nei.

 

 • 8-3 Stryn Vinterski AS:

Stryn Vinterski AS, som hovedsakleg er eigd av Stryn Turn og Idrettslag (over 90%)

ynskjer å utvikle området rundt den nye juniorheisa, med fokus på born og unge,

og søkjer om støtte til innkjøp av skileikeapparat til alle aldersgrupper.

 

Styret innstiller på at vi støtter dette, og foreslår følgande vedtak:

 

«Bøanedsetra Hyttelag gir støtte Kr. 30.000,- til Stryn Vinterski AS til utvikling av området rundt den nye juniorheisa, og presiserer at beløpet ikkje kan brukast til ord. drift»

 

Forslaget vart vedteke med 22 av 23 stemmer – 1 stemte nei.

 

 

 

 

Sak 9) Innkomne saker innsendt innan fristen 1. mars 2020 til behandling på Årsmøtet;

Det kom ikkje inn noko sak frå medlemmane i år, så denne saka fell vekk.

 

 

Sak 10) Eventuelt / Diverse

   Saka fell vekk

 

 

 

 

 

Valgt til å signere protokollen:

 

 

 

…………………………………..                       …………………………………..                   

Halvar Ulfstein                                      Tonny Pettersen                                 

 

…………………………………..

Referent Anette Kvalsvik

 

Referat årsmøte Bøanedsetra Hyttelag 2019

Tid:                                   Onsdag den 17.april 2019 Kl. 18:00 – Kl. 19:30

Sted:                                 Stryn Skisenter AS, 1.etg. kafeen

                                                                                                         

                                         SAKLISTE årsmøte 2019

  

1) Registrering

 

 

Liste sirkulert for registrering av oppmøte med tomtenr. 

52 stemmeberettiga vart registrert, herav 4 ved fullmakter.

Dvs. 48 fysiske personar og i tillegg har 5 andre signert som tilstede,

tilsaman var det i alt 53 personer tilstede på Årsmøtet.

 

 

 2)  Konstituering av årsmøtet

 

 

Valg av møteleder:       Gunnar Larsen vart valgt som møteleder.

 

 •  Valg av referent:           Anette Kvalsvik vart valgt som referent.
 •  Godkjenning av innkalling og saksliste:  

Møteleder Gunnar Larsen forspurte Årsmøte om innkalling og sakslista vart godkjent eller om det var nokon kommentarar.

 •  Innkalling og sakslista vart godkjent av Årsmøtet.

 

Årsmøtereferat, Årsmeldinga frå styret og Regnskapet for 2018 vert utsendt pr. email når ferdig signert.

Dette vert også lagt ut på nettsida vår; www.boanedsetra-hyttelag.com

- samt at det vert lagt ut ein link på FB.

 

 • Valg av medunderskrivere av Årsmøtereferat & Regnskapet for 2018;

                 Halvar Ulfstein og Tonny Pettersen vart valgt.

 

 

3) Årsmelding frå styret

 

 Styreleiar Gunnar Larsen las Årsmelding om styret sitt arbeid frå forrige Årsmøte.

Årsmeldinga er vedlagt.

 • Styret arbeidar vidare med alle aktive saker, sjå også referat sak 7 og sak 10. 

 Det var mange engasjerte deltakarar på Årsmøtet, og følgande vart kommentert;   

  

 • Fartsdempende tiltak / Skilting – I tillegg til å sette opp fleire skilt, så ber Årsmøtet styret om å vurdere asfaltdumper.

  

 • Omreguleringssaka – vi har no BRA 25% inkl. parkering i heile feltet, og årsmøtet stilte spørsmål om parkeringsarealet?  

Styret har fått tilbakemelding frå Stryn kommune er at dei krev parkeringsareal på 18m2 som ein må kalkulerer inn ved utrekning.  Dersom ein har garasje reknar ein garasjearealet inkl. i hyttearealet og parkeringskravet er oppfylt.

  

 • Eigedomsskatt aktiv sak som styret arbeidar vidare med. Det kom spørsmål om det er snakk om økning av eigedomsskatten?  Styret har ingen signal på at det er snakk om økning, tvert imot så arbeidar Styret for å få satt ned eigedomsskatten og lik eigedomsskatt for alle hyttefelt. På grunn av styret sitt arbeid har Stryn kommune satt ned ein komité som no utgreier konsekvensane av å sette ned eigedomsskatten for hyttene.

    

 • Tilgang til vegane i Bøanedsetra - Årsmøtet ynskjer at prøveordninga med å gi tilgang til hytteeigarane i Tonning & Bø i forkant av vinter- og påskeferien no i år 2019 skal opphøyre, spesielt med hensyn til trafikksikkerheita, det kom også fram at ordninga vart misbrukt. Årsmøtet påpeikar at det er meir enn nok trafikk med dei som har bruksrett, og ber Styret fastholde iht. tidlegare avslag.

 

 4)  Regnskap år 2018, og økonomisk stilling:

  

Bøanedsetra Hyttelag har god økonomi, og lite faste kostnadar.

 

Styremedlem/kasserar Anette Kvalsvik presenterte regnskapet for 2018.

Ho forklarte også disponible tall i balansen iht. justering for tidlegare årsmøtevedtak som ikkje er bokført inn i regnskapet. 

  

Regnskapet for år 2018 viser eit driftsresultat (overskot) NOK 75.454,-

Etter bokføring av støtte til 2 prosjekt tilsaman NOK 55.000,-  og renteinntekter NOK 658,- viser resultatregnskapet eit overskot på NOK 21.112,-.

 • sjå vedlagte regnskap for 2018 og regnskapsnotat.

Regnskapet for 2018 er kontrollert/revidert av dei 2 valgte kontrollørane som vart valgt til dette i år 2016:

May-Britt L. Flote (statsaut.revisor) og Arvje Nesje (tidlegare kasserar).

  

Det vart drøfta om ein skulle sette av eit asfaltfond for framtidig vedlikehold av asfalten.

Dagens asfaltfond vert å avregne mot kontingent 2019 og 2020 iht. intensjonene om at overskytande innbetaling skulle avregnast kontingenten.

Då vi pt. har godt med midlar i banken og forventar gode driftsoverskot framover, konkluderte Årsmøtet med at det ikkje er nødvendig med eige fond, og at vi kan belaste ordinær slitasje/vedlikehold av asfalten over regnskapet.  Men at styret likevel bør vurdere dette framover iht. slitasje og behov for vedlikehold.

 •  Årsmøtet godkjente Regnskapet for 2018, som signerast av dei som signerer Årsmøteprotokollen.

 

 

 5) Fastsetting av ny kontingent for laget.

 Styret ser ingen grunn til å skape altfor store overskot, og foreslår at vi fortsetter med ein kontingent Kr. 500,- også for år 2020.

 •  Vedtak:  Årsmøtet vedtok styret sitt forslag til kontingent Kr. 500,- for år 2020. 
 • -Jfr. Også vedtak i sak 8

  

6)  Valg til styret og komitèer (min. 2 års funksjonstid) -  Viktig at alle bidrar.   

 

Styre for hyttelaget:

Valgnemda Tor Schjelderup og Odd Morten Berge har følgjande innstilling:

«Gunnar Larsen og Vidar Flo har sagt fra seg gjenvalg, og som nye medlemmer så innstiller vi Oddvar Strand og Bjørn Dahl».

 

Vedtak: Årsmøtet vedtok forslaget frå valgnemda, og styret konstituerer seg sjølv.

  

Nytt styre 2019;

  

       Anette Kvalsvik         (har igjen 1 år)

       Rune Hugo Paulsen (har igjen 1 år)

       Palmar Knardal         (har igjen 1 år)

       Oddvar Strand          (valgt for 2 år)

       Bjørn Dahl                  (valgt for 2 år)

  

 • Valgnemder ikkje på valg i år.  Tor Schjelderup og Odd Morten Berge har igjen 1 år

 •  Fest- og Aktivitetskomité. er ikkje på valg i år.  Eli Myrhol og Åsne Folstad har igjen 1 år.

 

 

7) Saker som styret vil jobbe videre med i år

 

 • Grillhytter/gapahuker – Vi har 3 prosjekt som vi ynskjer å få på plass  -nedom Holsetra - i Steindalen og nede ved området ved skisenteret.

 •  Fartsdempende tiltak / Skilting Følge opp vedtak frå i fjor. 

 

 • Parkering ved vassverket – Styret fortsetter arbeidet med å sjå på om det er mogleg å få til nokren fleire parkeringsplassar i nærleiken av vassverket.

 

 • Rydding og stell av fellesareal.  Styret følger opp dette vidare.

 

 • Bommen/Tilgang til feltet. Telefonlista for tilgang til bommen vert kontrollert årleg av styret, og arbeidet med dette er i gang.

   

 • Fellesutgiftene  - Styret kontrollerer årleg grunnlag/faktura for fellesutgiftene før utsending av faktura frå Bøanedsetra Hyttegrend AS (grunneigarane)

 

 • Eigedomsskatten – Styret følger opp dette vidare.

   

 • Leikeplass for dei yngste i hyttelaget. – Styret arbeidar med dette.

 

 • Elles oppfølging av andre saker etter behov og etter prioritet av hovedsakene.

 

 

 

8) Forslag frå Styret

Styret foreslår at vi avregnar resten av andel tilbakeholdt beløp av asfaltfondet mot kontingenten for år 2020 og egenkapital slik at det heller ikkje vert noko for medlemmene å betale i år 2020.   

-    Jfr. Sak 5 og sak 8c i fjor

 •  Vedtak: Styret sitt forslag vart vedteke.

Dvs. Kontingenten for år 2020 kr. 500,- inntektsførast og avregnast mot tidlegare innbetalt som no står på asfaltfondet.  

Det vert altså ikkje noko å innbetale i kontingent for år 2020.

 

  

9) Innkomne saker innanfor fristen 1.mars 2019:

 

Begge sakene vart lagt fram og grundig drøfta samla av Årsmøtet før avstemming. Det var mange som ba om ordet og mange syn & argument kom fram, herunder støtte til Styret sitt syn på saka. Det vart også vist til lovnad frå grunneigarane til tomteeigarane langsmed vegen om at vegretten er begrensa til det regulerte hyttefeltet Bøanedsetra på ca. 150 tomter, og at ev. tilgang for andre er brudd på avtalane.

 

 

 

9a) vedtektsendring - forslag frå Styret

 

Styreleiar Gunnar Larsen informerte Årsmøtet om historikk og bakgrunnen for at Styret foreslår denne vedtektsendinga. Sjå også informasjon i innkallinga.

Vedtektsendringa må ha ¾ fleirtal av dei frammøtte.

 

Styret sitt forslag til vedtektsendring:

 

 • Ny §10 Bruksrett til fellesvegene;  

  Medlemmene sin bruksrett til fellesveiene i hyttefeltet er regulert i avtale mellom Bøanedsetra Hyttelag og Bøanedsetra Hyttegrend AS / Bøanedsetra Hyttegrend Drift AS datert 13.03.2016. For å ivareta en forsvarlig belastning og trafikksikkerhet på fellesveiene skal hytteeierlaget ikke gi grunneier tillatelse til å gi utvidet bruksrett til fellesvegene til andre enn de som allerede har bruksrett og som er beskrevet i ovennevnte avtale.

   

   

  Opptelling av skriftleg avstemming med navn og hyttenr. viste at;

  49 stemte JA til / FOR vedtektsending  

  02 stemte NEI til / IMOT vedtektsendring  

  01 stemme var BLANK – ei stemme var stemt blankt.

 •  Tilsaman 52 stemmer vart avgitt - dette stemmer med registrerte stemmeberettiga.

 

 

 • Vedtak: Styret sitt forslag til «Ny §10 Bruksrett til fellesvegene» vart vedteke.

 

 • Oppdaterte vedtekter pr 17. april 2019 er vedlagt.

       

9b) Innkoma sak fra Åsne Folstad:

 • om at årsmøtet gir tilgang til bruk av hytteveien til Bøanedsetra for hytteeiere på Tonning- og Bøsetra  -> jfr. utsendte vedlegg i Årsmøteinnkallinga.

  Styreleiar Gunnar Larsen presenterte saka, og Åsne Folstad fekk anledning til å legge fram og argumentere for saka si.

   

  Etter avstemming og vedtak i sak 9a vart det også drøfta om vedtak i sak 9a alt avgjorde utfallet av sak 9b, og om det var nødvendig med ny avstemming og eige vedtak for 9b.

  Etter litt att og fram, og etter ynskje frå Åsne Folstad, vart det for ordens skyld avstemming ved håndsopprekking.

  Det var 4 som stemte for å gi slik tilgang og 48 stemte dermed imot å gi tilgang.

   

   

 • Vedtak: Årsmøtet gir ikkje tilgang til bruk av hytteveien til Bøanedsetra for hytteeiere på Tonning- og Bøsetra.

 

 

 

 

10)  Eventuelt/Diverse:

 

 • Styret bekreftar at Styret har kontrollert grunnlag/faktura for fellesutgiftene for 2018 før utsending av faktura frå Bøanedsetra Hyttegrend AS (grunneigarane)

   

 • Årsmøtet ynskjer at vegavtala med grunneigarane skal tinglysast.

 

 • Årsmøtet ber styret igjen om å vurdere fartsdumpar.

 

 • Årsmøtet ber styret om å be kommuna om å salte/vatne Sætrevegen pga. mykje anleggsarbeid i sommar.

 

 • Årsmøtet meinar det er altfor mange som har tilgang til feltet og ber Styret om stramme inn tilgangen, og meinar ma. at håndverkarar ol. ikkje lenger har behov for generell tilgang og kan fjernast frå telefonlista. Kvar hytteeigarar kan ringe og gi tilgang til sine håndverkarar.

   

 • Det vart også kommenter at det er altfor mange som sniker seg inn, spørsmålet er kva vi kan gjere for å avgrense dette?

   

 • Årsmøtet gjentok at Styret må fastholde tidlegare avslag på å gi andre tilgang til vegen, og instruerer Styret om å ikkje gi slik prøvetilgang som vart gitt i år.

   

    

 • Det var ikkje noko meir Årsmøtet ynskjer å drøfte.

    

 • Styremedlem Anette Kvalsvik takka Gunnar Larsen og Vidar Flo som no går ut av styret.

    

  Styret takkar for frammøte.

    

  Årsmøtet vart avslutta kl. 19:30

    

  ...............................            ...............................         ...............................

  Halvar Ulfstein                           Tonny Pettersen                         Anette Kvalsvik

   

   

 •  Orientering frå Otto Vik om Klatreparken som har planlagt opning medio juni 2019. Investeringa kjem på ca. NOK 24mill, og arbeidet startar 23.04.2019 som er fyrste arbeidsdag etter påske.

 

 


 

Referat årsmøte Bøanedsetra Hyttelag 2018

Tid:                                   Onsdag den 28.mars 2018 Kl. 18:00 – Kl. 20:40

Sted:                                 Stryn Skisenter AS, puben oppe.

                                                                                                         

                                         SAKLISTE årsmøte 2018

 

 

 

1. Registrering

 

 

Liste sirkulert for registrering av oppmøte med tomtenr.

43 stemmer vart registrert, og i alt signerte 50 som tilstede.

I tillegg hadde styret fått 1 fullmakt tilsendt pr epost.

  

 

2. Konstituering av årsmøte:

 •  Valg av møteleder: Gunnar Larsen vart valgt som møteleder.

 

 • Valg av referent: Anette Kvalsvik vart valgt som referent.

 • Godkjenning av innkalling og saksliste:

Møteleder Gunnar Larsen forspurte Årsmøte om sakslista vart godkjent inkl. informasjonssak 11 som vart innmeldt som sak til fristen den 1. mars 2018,

og som er med på sakslista. – jfr.utsendt email 14. mars 2018.

 

 • Sakslista vart godkjent av Årsmøtet.

 

 

Årsmøtereferat, Årsmeldinga frå styret og Regnskapet vert utsendt pr email når ferdig signert. Dette vert også lagt ut på nettsida vår; www.boanedsetra-hyttelag.com - samt at det vert lagt ut ein link på FB.

  

 • Valg av medunderskrivere av Årsmøtereferat & Regnskapet for 2017;

Eli Myrhol og Gerhard Furø vart valgt.

 

 

 

3. Årsmelding frå styret

 

 

Styreleiar Gunnar Larsen las Årsmelding om styret sitt arbeid frå forrige Årsmøte.

Ingen tok ordet då han forespurte om nokon hadde kommentarar eller spørsmål til Årsmeldinga.  Årsmeldinga er vedlagt.

 

 

4. Regnskap år 2017, og økonomisk stilling:

 

Styremedlem/kasserar Anette Kvalsvik presenterte regnskapet for 2017.

 

Bøanedsetra Hyttelag har god økonomi, og lite faste kostnadar.

Styret arbeider iht. fullmakter frå Årsmøtet, og er friteke frå å utarbeidt budsjett.

 -jfr. Vedtak Årsmøte 2013 om å arbeide utan budsjett.

Kasserar har likevel utarbeid eit budsjett for år 2018 for å synleggjere at forventa resultat vert ca. NOK 69tusen etter nedsetting av kontingenten til Kr. 500,-

 

Regnskap 2017:

Inntekter og utgifter er bokført i kalenderåret, og er ikkje periodisert.

Resultatregnskapet visert eit overskot NOK 143.275,- som er overført til egenkapital.

 

Kostnad for skilting som ledd i trafikksikringstiltak er ikkje resultatført, men bokført direkte mot «asfaltfondet» - som etter dette viser ein saldo NOK 79.441,- pr. 31.12.2017.

I år 2018 er det innbetalt 3 ekstra andelar for tomt 131 pga. seksjonering i 4 seksjonar, tilsaman NOK 48.000,- som øker fondet til NOK 127.441,-.

 

Ved årsskiftet hadde hyttelaget tilsaman NOK 634.520,- på bankkontoane i Nordea, herav frådrag for gjeld og vedtak om støtte til ulike prosjekt tilsaman NOK 332.493,- som gir hyttelaget ei disponibel bankbeholdning NOK 302.028,- pr. 31.12.2017.

 

Styremedlem/kasserar Anette Kvalsvik orienterte om at det har vore mykje arbeid med å følge opp innkrevjing av kontingent for 2018, samt ajourføring av epostadresser mm.

 

Ved kontroll av bankkonto tidlegare i dag, var det fortsatt 8 ubetalte kontingentar for 2018.

Kasserar følger sjølvsagt opp dette vidare, og sender ev. til inkasso iht. tidlegare årsmøtevedtak. Det er fortsatt 5 andelar frå asfalteringa som ikkje er tilbakebetalt, desse vert utbetalt så snart vi mottek bankkonto.

 

Note i regnskapet vedr. vedtak frå tidlegare årsmøte:

 1. Vedtak om å få på plass 4 gapahuker/grillhytter i området Spjelkabu, Holsetra, Steindalen og nede ved skisenteret. Herav er 1 fullført ved at hyttelaget var med på spleiselag Kr. 35.000,- då Røde Kors satte opp gapahuken ved Rødekorshytta på Spjelkebu. Styret har avsatt inntil kr. 50.000,- pr prosjekt for dei 3 som gjenstår => dvs. vi har avsatt tilsaman Kr. 150.000,- for desse prosjekta som vi har lovt støtte til under forutsetning av at vi har bruksrett og som ein av partane i spleiselaga.

 2. Tursti fra øvre del av hyttefeltet til Stryn Turløyper avsatt NOK 35.000,- iht. vedtak.

 

Regnskapet for 2017 er kontrollert/revidert av dei 2 valgte kontrollørane som vart valgt til dette i år 2016: May-Britt L. Flote (statsaut.revisor) og Arvje Nesje (tidlegare kasserar).

 •  Årsmøtet godkjente Regnskapet for 2017, og signerast av dei som signerer Årsmøteprotokollen.

 

5. Fastsetting av ny kontingent for laget.

 

Styret ser ingen grunn til å skape så store overskot, og foreslår at vi fortsetter med ein kontingent Kr. 500,- for år 2019.

 

 • Vedtak:  

Årsmøtet vedtok kontingent Kr. 500,- for år 2019 .

-Jfr. Også vedtak i sak 8c og sak 9

 

 

 

6. Valg til styret og komitèer (min. 2 års funksjonstid) -  Viktig at alle bidrar.

 

Valgnemda Tor Schjelderup og Odd Morten Berge har innstilte følgande kandidatar;   

 

Til Styret; Anette Kvalsvik har sagt seg villig til å ta ei ny periode og vi innstiller Anette til gjenvalg.

Halvard Remøy og Martin Roald har sagt fra seg gjenvalg og som nye medlemmer så innstiller vi Rune Hugo Paulsen og Palmar Knardal.

For en eventuell festkomite så har Eli Myrhol sagt seg villig visst hun får en til med seg.

Visst der er noen på årsmøtet som er interessert i å ta over etter oss i valgkomiteen så stiller vi plassene våre til disposisjon.

 

 

Styre for hyttelaget:

Årsmøtet vedtok forslaget frå valgnemda, og styret konstituerer seg sjølv.

 

Nytt styre:

       Gunnar Larsen            (har igjen 1 år)

       Anette Kvalsvik           (gjenvalgt for 2 år)

       Vidar Flo                      (har igjen 1 år)

       Rune Hugo Paulsen    (valgt for 2 år)

       Palmar Knardal           (valgt for 2 år)

 

 

 • Valgnemd:

Ingen nye forslag. Tor Schjelderup og Odd Morten Berge vart gjenvalgt for 2 år.

 

 • Festkomitéen

vart aktivert igjen for å få i gang felles aktivitetar for hyttelaget.

-Jfr. Ma. aking på nyttårsafta som vart spontant arrangert J

Forslag om å endre navn til Fest- og Aktivitetskomité.

Eli Myrhol og Åsne Folstad vart valgt for 2 år.

 

 

 • Styreleiar Gunnar Larsen takkar Martin Roald og Halvar Remøy som no går ut av styret.

   

   

   

7. Saker som styret vil jobbe videre med i år

 

 

 • Grillhytter/gapahuker – Vi har 3 prosjekt som vi ynskjer å få på plass J

-ved Holsetra - i Steindalen og nede ved området ved skisenteret.

 • Skilting.  Sette opp fleire fartsskilt jfr. Sak 9, samt få på plass skilt for dei 3 parkeringsplassane vi har tilgang til oppe ved vassverket.

 • Desse skal fortrinnsvis nyttast av gamle, sjuke og familiar med småbarn. 

 • Parkering ved vassverket – Styret ser på om det er mogleg å få til nokren fleire parkeringsplassar i nærleiken av vassverket.

 • Deponi for tre, greiner og skogsavfall. Styret kjem med info når avklart.

 • Reguleringssaka -  jfr. Sak 11

 

 

 • Elles oppfølging av andre saker etter behov og etter prioritet av hovedsakene.

 

 

 

8. Forslag frå Styret

 

a) Rydding og stell av fellesareal. Oppretting av dugnadskomite.

 

Det var lita stemning til å opprette ein ny komité. Årsmøtet meinar at alle kan rydde eiga tomt og samsnakke med naboen og avtale litt rydding og fjerning av busker og krattskog i fellesareala rundt eiga tomt.

Viktig at alle er obs på hyttefeltet sine reglar for ev. felling av tre, det er ikkje fritt fram!

Og det kan vere greitt å klarere ev. felling av tre med Halvar Bø i forkant. 

 

 • Red.anm;  Jfr. Reguleringsplan for hyttefeltet (som ligg under filer på FB), samt kontrakt for kjøp av tomta di frå grunneigarane = Bøanedsetra Hyttegrend AS v. Halvard Bø.

 

 

b) Tursti fra øvre del av hyttefeltet til Stryn Turløyper.

 

Styret innstiller på at hyttelaget bidrar med NOK 35.000,- (ref. årsmøtevedtak i 2016) dersom nokren av hyttemedlemmane vil bygge denne turstien som spleiselag.

Det vart også informert om vegprosjektet som Anders Aarnes arbeider med for å få veg bort til hytta si som ligg utanfor vårt hyttefelt. 

Årsmøtet var positive til å ev. bruke disse midlene i eit spleiselag med Anders Aarnes sitt prosjekt for å få på plass denne turstien.

 • Vedtak: Årsmøtet vedtok at midlane er disponible i 2 år for å bygge denne turstien som spleiselag.

 

c) Rest av tilbakeholdt beløp av asfaltandel

 

Styret foreslår å avregne rest av tilbakeholdt beløp av asfaltandel (=Asfaltfondet) mot del av kontingenten over to år.

Kasserar Anette Kvalsvik orienterte om forslaget som må sjåast i samanheng med sak 5 kontingent for år 2019 og sak 9 Fartsdempande tiltak.

Årsmøtet drøfta sakene samla.

 • Vedtak:

Kontingenten for år 2019 kr. 500,- inntektsførast og avregnast mot tidlegare innbetalt som no står på asfaltfondet.  Det vert altså ikkje noko å innbetale i kontingent for år 2019.

 

 

9. Fartsdempende tiltak

 

Styreleier forspurte Årsmøtet om effekta av skilta som er oppsette, og om vi skal få på plass asfaltdumper no? Årsmøtet drøfta dette, og sjølvom fleire meinar at det er altfor stor fart i feltet, er Årsmøtet tilbakeholdne med å vedta fartsdumpar.

 

 

 • Vedtak:

  Vi setter opp fleire skilt, ma. lenger oppe - med fartsgrense og skilttekst «vis hensyn» og «barn leker» og ser ann 1 år til.

   

 • Styret oppmoda Årsmøtet om å sende inn forslag til strekningar som bør skiltast.

   

 

10. Innkomne saker innanfor fristen 1.mars 2018:

 

Sak 11 som i innkallinga var utsendt som informasjonssak, vart innmeldt som ord. sak.

-Jfr. Epost utsendt 14. mars 2018.

 

 

11. Omregulering = mindre endring.

 

Styret arbeider med å finne ut av muligheiter, kostnadar og konsekvensar av ev. omregulering av hyttefeltet og Vidar Flo orientere om dette så langt som vi har det avklart. Stryn kommune innstiller på ei mindre omregulering og at vi skal ha same regulering som Hydla, altså BRA 25 – herav reknar kommuna 18m2 til parkering.

 • Jfr. Epost utsendt 14. mars 2018 for meir informasjon.

 

 • Vedtak:

Årsmøtet vedtok forslaget frå Styret: “ gi styret mandat til å arbeide vidare med omreguleringa, samt gi styret ei ramme på inntil NOK 60.000,- til saksbehandling av dette”.

 

12. Diverse:

 

 

 • Styret oppfordrar om å sende email dersom de ser at det er noko som styret bør ta tak i.

 • Bommen har stått mykje oppe, det har vore litt problem med bommen i det siste. Alle kan ringe til Halvar Bø som er ansvarleg for drift av bommen.

 • Telefonlista for bommen vert kontrollert årleg av styret, og vi er i gang med dette for i år.

 • Eigedomsskatten. Forslag at styret tek kontakt med Stryn kommune for å finne ut av kva kommuna bidrar med til nytte for oss.

 • Forslag om at Styret får til ein leikeplass for dei yngste i hyttelaget.

 • Parkering oppe ved vasslaget, ynskje om parkeringslapp i bilane til grunneigarane.

 • Årsmøtet ynskjer ein frist på 2 år for alle prosjekt som vi vedtek å støtte, dette for at vi skal stå fritt til å eventuelt omdisponerer midlane.

  Årsmøtet ber kasserar om å informere om 2årsfristen vedr. tidlegare vedtak.

   

   

 • Det var ikkje noko meir Årsmøtet ynskjer å drøfte.

   

   

   

   

  Styret takkar for frammøte

   

  Årsmøtet vart avslutta kl. 19:40

   

   

  Eli Myrhol                                            Gerhard Furø                                                                                                                                                           Anette Kvalsvik

   

   

 •  Orientering frå Stryn Vinterski om planane framover ved dagleg leiar Frode Briksdal og styreleiar Anders Aarnes.

Referat årsmøte Bøanedsetra Hyttelag 2017

Tid:                                   Onsdag den 12.april 2017 Kl. 18:00 – Kl. 20:30

Sted:                                 Stryn Skisenter AS, puben oppe.

  

 1. Registrering

Liste sirkulert for registrering av oppmøte med tomtenr.

49 stemmer registrert, og i alt signerte 53 som tilstede.

I tillegg hadde styret fått 1 fullmakt som vart sendt styret pr epost.

 

 

 

 1. Konstituering av årsmøte:

 • Valg av møteleder: Gunnar Larsen vart valgt som møteleder.

 • Valg av referent: Anette Kvalsvik vart valgt som referent.

 • Godkjenning av innkalling og saksliste:

Gunnar Larsen forspurte Årsmøte om sakslista vart godkjent og orienterte også om kva saker som er innkome til fristen den 1. mars 2017 og som er med på sakslista. Han informerte også om saker innkome etter fristen som vi ikkje kan vedta i dette årsmøtet, men som eventuelt kan diskuterast under sak 10 Eventuelt.

 

Sakslista vart godkjent av Årsmøtet.

 

 

Det vart informert om at Årsmeldinga og Regnskapet vert utlagt på nettsida og FB, samt utsendt pr email når ferdig signert.

Årsmøtet ynskjer at for framtida skal regnskapet sendast ut til alle så snart styret har behandla og godkjent det. 

 

 

 • Valg av medunderskrivere av Årsmøteprotokoll & Regnskapet for 2016;

Tor Schjelderup og Odd Morten Berge vart valgt.

 

 

 1. Årsmelding frå styret

Styreledar Gunnar Larsen las Årsmelding om styret sitt arbeid frå forrige Årsmøte,

der asfaltlegginga i 2016 har vore ein relativt stor prossess for eit lite hyttelag.

Det var nokren få kommentarar / spørsmål ifm.  Årsmeldinga som vart avklart. 

 

 

 

 1. Regnskap år 2016, og økonomisk stilling:

Styremedlem/kasserar Anette Kvalsvik presenterte regnskapet for 2016.

 

Styret arbeider iht. fullmakter frå Årsmøtet og har lite faste kostnadar.

Asfalteringa er ført over balansa «asfaltfond»

Ho orienterte også om at det ikkje er utarbeidt budsjett.

-jfr. Vedtak Årsmøte 2013 om å arbeide utan budsjett.

 

Inntekter og utgifter er bokført i kalenderåret, og er ikkje periodisert.

Resultatet vart eit overskot NOK 120.406,99 som overførast til egenkapital.

Ved årsskiftet hadde Hyttelaget tilsaman NOK 685.319,59 på bankkontoane, herav skyldte hyttelaget NOK 341.467,42 til hytteeigarane slik at reell bankbeholdning som tilhøyrer hyttelaget var NOK 343.852,16 pr. 31.12.2016.

 

Styremedlem/kasserar Anette Kvalsvik orienterte om at det har vore mykje arbeid med å følge opp vedr. utbetaling av til gode asfalt og innkrevjing av kontingent for 2017.  Ho minner Årsmøte om å sende informasjon til Styret v. kasserar for alle endringar vedr. adresser, ved ny epostadresse, ved eigarskifte oa.

 

Det var 28 hytteeigarar som ikkje hadde sendt oss bankkonto for tilbakebetaling av andel asfalt pr 31.12.2016, og fortsatt manglar vi 5 bankkonto. Ved kontroll av bankkonto tidlegare i dag, var det fortsatt 6 ubetalte kontingentar for 2017.

Kasserar følger sjølvsagt opp dette vidare, og sender ev. til inkasso iht. tidlegare årsmøtevedtak.

 

Note i regnskapet vedr. vedtak frå tidlegare årsmøte:

 

 1. Vedtak om å få på plass 4 gapahuker/grillhytter i området Spjelkabu, Holsetra, Steindalen og nede ved skisenteret. Herav er 1 fullført ved at hyttelaget var med på spleiselag Kr. 35.000,- då Røde Kors satte opp gapahuken ved Rødekorshytta på Spjelkebu. Styret har avsatt inntil kr. 50.000,- pr prosjekt for dei 3 som gjenstår => dvs. vi har avsatt tilsaman Kr. 150.000,- for desse prosjekta som vi har lovt støtte til under forutsetning at vi har bruksrett og som ein av partane i spleiselaga.

   

 2. Vedtak om å sette opp skilt med fartsgrense og privat område el. nede ved bommen og for dei 3 parkeringsplassane vi disponerer oppe ved vassverket.

 

Regnskapet for 2016 er kontrollert/revidert av dei 2 valgte kontrollørane som vart valgt i fjor: May-Britt L. Flote (statsaut.revisor) og Arvje Nesje (tidlegare kasserar).

 

 • Regnskapet vart godkjent, og signert av dei som signerer Årsmøteprotokollen.

   

   

   

   

 1. Fastsetting av ny kontingent for laget.

 

Styret ser ingen grunn til å skape så store overskot, og foreslår å sette ned kontingenten til tidlegare nivå, altså til Kr. 500,- pr. år for år 2018.

 

Årsmøtet drøfta innsendt sak med forslag om å ta inn kontingent til Stryn skiløyper inn i hyttelagets kontingent.

Årsmøtet drøfta også nytt benkeforslag om å beholde kontigenten kr. 1.000,- og heller gi eit bidrag/gåve til både Stryn Vinterski og Turløyper Stryn.

Fleire i Årsmøtet er i prinsippet imot å legge inn private kostnadar i kontingenten, det må vere opp til kvar enkelt kva aktivitetar ein vil vere med på.

Etter litt diskusjoner der mange fekk ordet, vart det avstemming;

 

 • Forslag frå styret om å fastsette kontingent Kr. 500,- pr. år for år 2018 vart vedtatt.

 

 

 

 1. Valg til styret og komitèer (min. 2 års funksjonstid) -  Viktig at alle bidrar.

   

  Valgnemda Tor Schjelderup og Odd Morten Berge foreslo 2 kandidater til Styret;   

  Gunnar Larsen og Vidar Flo

   

  Årsmøtet vedtok dette forslaget, og styret konstituerer seg sjølv.

   

  Nytt styre:

       Gunnar Larsen            (gjenvalgt for 2 år)

       Anette Kvalsvik           (har igjen 1 år)

       Martin Roald,              (har igjen 1 år)

       Halvard Remøy           (har igjen 1 år)

       Vidar Flo                      (for 2 år)

 

 • Valgnemd: Tor Schjelderup og Odd Morten Berge - ikkje på valg (har igjen 1 år)

 

 • Festkomitéen vart vedtatt avvikla forrige årsmøte fordi festkomitèen ikkje har vore aktiv på mange år, forslag om å heller delta på Skisenteret sine arrangement.

Styreleder spør om nokon ynskjer å vere aktivt i festkomiteen, ingen meldte seg, så dermed vart ikkje komitèen aktivert.

 

 

 • Styreleiar Gunnar Larsen overrakte takkegåve til Knut Teige som går ut av styret.

   

   

   

   

  7)  Informasjon om saker som styret vil jobbe videre med i år

   

 • Grillhytter/gapahuker –  3 prosjekt, dei 2 prosjekta som er forventa fyrst i gang er ved Holsetra og i Steindalen.

 • Skilting og ev. fartsdumper  

 • Styret vil sende ut infoskriv eit par gangar i året.

 • Elles oppfølging av andre saker etter behov og etter prioritet av hovedsakene.

 

 

 1. Fartsdempende tiltak

   

  Styreleiar Gunnar Larsen la fram kostnadsberegning for skilting og 5 fartsdumper, og informerte litt om prossessane/undersøkingane som er gjennomført.

   

  Årsmøtet drøfta om vi skal få asfaltdumper no, eller prøve med skilt fyrst. 

   

  Skilting er vedtatt i tidlagare årsmøte, og skal derfor ikkje stemmast over no.

   

  Avstemming ved håndsopprekking om vi skal sette opp dumper no, vart nedstemt og ev. ny sak om fartsdumper må innsendast til neste årsmøte.

   

  Årsmøtet ber Styret vurdere å sette opp fleire skilt  - ma. med tekst «vis hensyn» og «barn leker»

   

   

   

  9) Innkomne saker innanfor fristen 1.mars 2017:

Sak 1)

Forslag om å inkludere kontingent Stryn Turløyper i kontingenten til hyttelaget.

o   Saka vart behandla under sak 5.

 

Sak 2)

Fartsdempende tiltak

  • Saka vart behandla under sak 8

 

 

Saker innkome etter fristen som vi ikkje kan vedta i dette årsmøtet, men som eventuelt kan diskuterast under sak 10 Eventuelt.

 

 • Innsendt sak – jfr. Årsmøtet i fjor

Ny sak innsendt vedr. Tursti mellom øvre del av byggetrinn 3 Bøanedsetra og nedre del av "gamle" Bøasetra hyttefelt. Forslag om mulig auke frå 35.000 til 70.000 frå hyttelaget. Resterande beløp må dekkast av hytteeigara tomt nr 129 - 152 . Dette krev 100% oppslutning. Evnt. ikkje utløyste tomter blir ikkje regna med.  

 

10 ) Eventuelt:

 

Styreleiar Gunnar Larsen forspurte Årsmøtet om å drøfte saka vedr. turstien, men det var ikkje stemning i Årsmøtet til det.

 

Årsmøtet forsatte med å diskutere diverse anna:

 • Bruene oppe ved vassverket/Tonningsetra manglar rekkverk, mange er redde for å dette i vatnet. Årsmøtet ber styret arbeide med dette.

 • Spørsmål og kommentarar vedr. faktura for felleskostnad, ma. økte gruskostnad før asfaltarbeid. Mykje etterslep vedr. manglande vedlikehold tidlegare år, ma. utført mykje grøfterens. Det er forventa redusert kostnadar dei næraste åra.

 • Årsmøtet reagerer på pris både på felleskostnad og privatbrøyting, og meinar vi betalar mykje meir enn andre hyttefelt. Årsmøtet ber styret ta tak i dette. Kontrollere rutiner og pris, og ev. hente inn anbod frå fleire aktørar, men må ha ein aktør for heile feltet.

 • Oppe ved tunnelen er eit stort hol.  Rister skal vere på plass framom rør, styret oppfordrar om å sende email dersom de ser at det manglar.

 • Bommen har stått mykje oppe, har vore litt problem i det siste. Alle kan ringe til Halvar Bø som er ansvarleg for drift av bommen.

 • Store biler med store kjettingar slit mykje på asfalten, bør bruke matte eller beltehjul. Kostnadar for skade på asfalten må reparerast og betalast av den som forvolder skaden. Viktig at alle følger med og melder frå om slik skade så snart det oppstår.

 • Benkeforslag om spleiselag for å asfaltere parkeringsplassen for å kunne nytte snøen i skianlegget. Hallgeir Frøystadvåg opplyste at Stryn Vinterski alt har innhenta pris på det, og det vil koste ca kr. 900.000,-

   

   

 • Det var ikkje noko meir Årsmøtet ynskjer å drøfte.

   

   

   

   

  Styret takkar for frammøte og Årsmøte 2017 vart avslutta kl. 19:40

   

   

   

   

  ...............................                         ............................... ...............................

  Tor Schjelderup                                  Odd Morten Berge                                                                                                                 Anette Kvalsvik

   

   

 • Før Årsmøtet: Orientering frå Stryn Vinterski ved Hallgeir Frøystadvåg.      

Referat årsmøte Bøanedsetra Hyttelag 2016

Tid:                 Onsdag den 23. mars 2016 Kl. 18:00 – Kl. 19:30

Sted:              Stryn Skisenter AS, kafèlokalet nede.

 

  

                                      SAKLISTE årsmøte 2016

 

1.     Registrering

Liste vart sirkulert for registrering av oppmøte:

43 stemmer registrert, og i alt signerte 49 som tilstede.

 

2.     Konstituering av årsmøte:

     - Valg av møteleder: Gunnar Larsen vart valgt som møteleder.

     - Valg av referent: Anette Kvalsvik vart valgt som referent.

     - Godkjenning av innkalling og sakliste:  vart godkjent av Årsmøtet.

     - Valg av medunderskrivere av Årsmøteprotokoll & Regnskapet for 2015;

       Tor Schjelderup og Odd Morten Berge

 

3.     Årsmelding frå styret

Årsmelding om styret sitt arbeid vart opplest av styreleder Gunnar Larsen.

Det var ingen kommentarar / spørsmål til Årsmeldinga.

Styreleder opplyste at Årsmeldinga vert utlagt på nettsida.

 

4.     Regnskap år 2015:

Kasserar Arve Nesje presenterte regnskapet for 2015.

Inntekter og utgifter er bokført i kalenderåret, og er ikkje periodisert.

Overskot kr. 38.609,53 overført til eigenkapital.

 

Styret arbeider iht. fullmakter frå Årsmøtet og har lite faste kostnadar.

Han orienterte også om at budsjett ikkje er utarbeidt verken for 2015 eller 2016.

-jfr. Vedtak Årsmøte 2013 om å arbeide utan budsjett.

 

 • Regnskapet vart godkjent, og signert av dei som signerer Årsmøteprotokollen Tor Schjelderup og Odd Morten Berge.

 

I styremøtet tidlegare i dag vedtok styret å sette ned ei økonomisk kontrollgruppe på 2 personer for kontroll (revisjon) av bilaga i regnskapet, primært vedr asfalteringsprosjektet, sekundært alle bilag.

Styret foreslår: May-Britt L. Flote og Arve Nesje (han går ut av styret i dag)

Ved spørsmål til Årsmøtet om andre kandidater kom det ingen andre forslag.

Årsmøtet vedtok forslaget frå Styret.

 

5.     Fastsetting av ny kontingent for laget.

Forslag frå styret om å fastsette kontingent Kr. 1000,- pr. år for år 2017 vart vedtatt.

 

6.     Valg   -  Viktig at alle bidrar.

Valgnemda Tor Schjelderup og Odd Morten Berge foreslo 2 nye kandidater til Styret;  Martin Roald og Halvard Remøy, og at for kontinuiteten sin del at Anette Kvalsvik forsetter.

Årsmøtet vedtok dette forslaget, og styret konstituerer seg sjølv.

 

Nytt styre:

       Gunnar Larsen          (har igjen 1 år)

       Knut Teige                  (har igjen 1 år)

       Anette Kvalsvik         (for 2 år)

       Martin Roald,            (for 2 år)

       Halvard Remøy         (for 2 år)

 

Valgnemda hadde ingen kandidater til festkomiteen og valgnemda.

Ved spørsmål til Årsmøtet var det ingen som meldte seg eller som kom med forslag til kandidater,  deretter sa valgnemda seg villig til gjenvalg.

 

Årsmøtet vedtok dette forslaget.

 • Valgnemd: Tor Schjelderup og Odd Morten Berge (for 2 år)
 • Festkomité: vart vedtatt avvikla etter diskusjon i Årsmøtet !                                  - - festkomitèen har ikkje har vore aktiv på mange år, forslag om å heller delta på Skisenteret sine arrangement.

 

7)  Informasjon om saker som styret vil jobbe videre med i år

 • Asfaltering = sak 8.
  • Grillhytter/gapahuker – 2 prosjekt pågår; ved Holsetra og i Steindalen.
  • Elles oppfølging av andre saker etter behov og etter prioritet av hovedsakene.

 

8) Asfaltering

STATUS:

Styreleder Gunnar Larsen orienterte om status og planlagt framdrift.

Styret har som målsetting å få lagt asfalt før vinteren.

Årsmøtet hadde spørsmål om pris på privat asfaltering. Styret antyda foreløpige priser mellom kr. 150,- og kr. 200,- ved asfaltering samtidig med fellesvegen.

Styret vil kome tilbake med priser etterkvart.

Asfaltering av privatveg vert å avtale direkte mellom entreprenør og kvar hytteeigar

AKONTO

Kasserar Arve Nesje orientere om utsendt krav for akonto asfaltering og kontingent, og endring iht. feilutsendt kontingent kr. 500,- istadenfor kontingent for 2016 vedtatt på årsmøtet i fjor kr. 1.000,-.  Nokren har retta opp dette sjølv, men vi har anført kr. 1000,- som medlemkontigent for alle for å ivareta stemmeretten for alle på årsmøtet. Differansen er avkorta akonto asfalt. Oppgjersfaktura vert utsendt når grunnlaget for oppgjeret er klart.

 • Av utsendte akonto asfaltering manglar innbetaling for 1stk. av 153 andelar.

 

AVTALE GRUNNEIGARANE:

Gunnar orienterte om avtala som er framforhandla med grunneigarane, avtalen vert også utsendt til alle med epost. Gunnar las og forklarte utvalgte punkt i avtalen.

Håvard Kyrkjeeide har avtalt utlån av vegrett, denne står, men utover dette er det ikkje lov å låne eller leige ut vegrett. Vegretten følger hyttetomtene.

Telefonlista for bommen skal gjennomgåast jevnleg av styret. Også viktig at alle ivaretek fellesskapet sin interesser og ikkje opnar bommen for andre enn sine eigne gjestar.

Fartsgrenser er 30 km/t i hyttefeltet og det skal settast opp skilt ved bommen om dette, mm.

                   

9)  Nye saker innsendt til årsmøtet:

Sak 1)  

Søknad om utvidelse av regelen for 15 % arealutnyttelse i Bøanedsetra hyttefelt.

o   Denne saken kom opp som et benkeforslag på årsmøtet i 2014. Etter diskusjoner var holdningen til styret at dersom noen av medlemmene ville jobbe med denne problemstillingen kunne de kontakte styret. Styret har etter årsmøtet ikke mottatt noen slike initiativ.

 • Styrets innstilling er at dersom dette skal arbeides med må noen av medlemmene ta ansvar for det og utrede en sak som legges fram for neste årsmøtet i år 2017.

Styreleirar Gunnar Larsen orienterte om Styrets innstilling.

Øyvind Tjervåg orienterte om at det er 2 ulike reguleringar i feltet:

             - feltet 1 og 2 er utan oppstu og felt 3 er med oppstu

             – fritt parkeringsareal. (til samanligning har Hydla dette inkl. i arealet sitt)

 • Det var ingen på årsmøtet som tok ansvar for å utrede dette.

 

Sak 2)

Turløype til øvre del av Bøanedsetra Turløype til øvre del av Bøanedsetra

o   Turløyper Stryn trakker turløype bort til midten av Bøanedsetra, men krever endel snø (ca 1.5m) før de trakker siste resten opp til øvre del av Bøanedsetra. Dette då det ikke er planert underlag fra slutten av en sideveg til sommerveien og opp til toppen. Om dette hadde vært planert kunne en trakka løype opp heile sesongen, og dermed redusert belastninga på de parkeringsplassene som hyttelaget disponerer ved pumpehuset.

o   Dersom årsmøtet bestemmer det kan styret kontakte grunneierne for å søke om tillatelse og be Arvid Hatledal for pristilbud på planering av nåværende løypetrase. Dersom kostnadene for dette overstiger styrets myndighet må saken tas opp i årsmøtet i 2017.

 • Vedtak:

Etter litt diskusjoner ber Styret om fullmakt til avklare dette og å bruke inntil

kr. 35.000,- for å planere ein trase på ca. 100mtr.  (ikkje veg!)

Avstemming ved håndsoppretting; 5 stemte imot.

Dvs. Styret har fått fullmakt kr. 35.000,-

 

Det var ingen fleire saker og årsmøtet vart avslutta kl. 19:30.

 

Styret takkar for frammøte.

 

...............................                                                                      ...............................                                                        ..............................

Tor Schjelderup      Odd Morten Berge                    Anette Kvalsvik

-Referent- 

Årsmøte referat 2015

Referat årsmøte i Bøanedsetra Hyttelag 2015


Tid:                            Onsdag den 01. april 2015 Kl. 18:00 – Kl. 20:30

Sted:                          Stryn Skisenter AS, puben

 

 

 

                                      SAKLISTE årsmøte 2015

 

 

 1. Registrering

Liste sirkulert for registrering av oppmøte:

30 stemmer registrert, og i alt signerte 35 som tilstede.

 

 

 1. Konstituering av årsmøte:

     - Valg av møteleder: Øyvind Tjervåg vart valgt som møteleder.

     - Valg av referent: Anette Kvalsvik vart valgt som referent.

     - Godkjenning av innkalling og sakliste:  vart godkjent av Årsmøtet.

     - Valg av medunderskrivere av Årsmøteprotokoll: Eldar Sande og Gerhard Furø.

 

Spørsmål og anmodning frå eit medlem om Styret har sendt ut påminning om frist 01. mars for å melde saker ifm innkalling til Årsmøtet ?  Det har ikkje vore praktisert, og Styret ser ikkje dette som nødvendig då alle kan sende inn saker til Styret heile året, og frist 01. mars er nedfelt i vedtektene for hyttelaget.

 

 

 1. Årsmelding frå styret

Årsmelding om styret sitt arbeid vart opplest av styreleder Øyvind Tjervåg.

Det var ingen kommentarar / spørsmål til Årsmeldinga, og Styreleder opplyste at Årsmeldinga vert utlagt på nettsida.

 

 

 1. Regnskap år 2014:

Arve Nesje presenterte regnskapet for 2014.

Inntekter og utgifter er bokført i kalenderåret, og er ikkje periodisert.

 

Han orienterte også om at budsjett ikkje utarbeidt.

Styret arbeider iht. fullmakter frå Årsmøtet og har lite faste kostnadar.

-jfr. Vedtak Årsmøte 2013 om å arbeide utan budsjett.

 

Alle kontingenter for 2014 var betalt pr 31.12.2014, og pr d.d. manglar 1 kontingent for år 2015.  Arve orienterte om dei vanskane han har hatt med innkrevjinga.

 • Regnskapet vart godkjent, og signert av dei som signerer Årsmøteprotokollen.

   

   

   

   

 1. Fastsetting av ny kontingent for laget.

Forslag frå styret om å fastsette kontingent Kr. 1000,- pr. år for år 2016 vart vedtatt.

 

 

 1. Valg

   

  Viktig at alle bidrar.

  Valgnemda Tor Schjelderup og Odd Morten Berge hadde 2 kandidater som kunne stille til valg;  Knut Teige og Gunnar Larsen.

  Årsmøtet vedtok dette forslaget, og styret konstituerer seg sjølv.

   

  Nytt styre:

       Arve Nesje                 (har igjen 1 år)

       Johan Duestøl           (har igjen 1 år)

       Anette Kvalsvik         (har igjen 1 år)

                   Gunnar Larsen          (ny, 2år)

                   Knut Teige                  (ny, 2år)

 

 

Årsmøtet vedtok 2014: valgt for 2 år – ingen står på valg.

 • Festkomité: Elias Loen og Per Kopperstad (har igjen 1 år)

 • Valgnemd: Tor Schjelderup og Odd Morten Berge (har igjen 1 år)

 

 

 

 1. Informasjon om saker som styret vil jobbe videre med i år

   

 • Asfaltering = sak 8.

 • Grillhytter og gapahuk – og ev. samarbeid med Røde Kors og andre aktører.

 • Elles oppfølging av andre saker etter behov og etter prioritet av hovedsakene.

 

 • Bommen

Det kom spørsmål frå Årsmøtet vedr. brukere av bommen.

Ajourføring og sletting av telefonnr pågår. Tidkrevjande arbeid då dei aller fyrste telefonnr. var innlagt utan navn - dugnad for å finne ut av det pågår.

 

Styret har bedt om skilt ved bommen om at det ikkje er lov for andre å køyre inn, det er også ynskeleg å få opp skilt for dei 3 parkeringplassane ved vassverket om at det er korttidsparkering for hytteeigarar i Bøanedsetra.

 

 

 1. Asfaltering      { Ref.mrk: jfr. Årsmelding frå Styret }

   

  Årsmøtet hadde mange spørsmål om asfaltering.

  Styret informerte og svarte på spørsmål etter beste evne, men presiserte at det fortsatt er mykje arbeid og avklaringar som styret må arbeide med framover.

  Styret informerte årsmøtet om at det i enkelte parti av vegen kan vere litt dårleg standard, vegen er ikkje bygd for asfalt, men likevel bedre enn mange kommunale vegar som det er lagt asfalt på.  Ev. kan det vere fare for telehiv på enkelte deler.

   

  Styret er i dialog/forhandling med utbyggar for utbedring av veg, plastring/ tillaging av vegkantar oa. – og dette må på plass før asfaltering.

   

  Nytt forslag frå Årsmøtet om å vurdere resirkulert asfalt som eit midlertidig dekke, men andre informerte om at då kan ein ikkje legge ny asfalt.

   

  Årsmøtet minner om at Styret før signering av avtale, innhenter tilbod frå fleire aktørar. Og varsler andre instanser om at vi planlegg asfaltering - f.eks. ENIVEST og andre som kan ha behov for å grave i vegbana.  

   

 2.  Eventuelt

  Ingen saker innmeldt styret innanfor fristen.

  Vedtekter § 4 Forslag til saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må fremlegges skriftlig til styret innen 1.mars.

   

  10) Diverse:

 • Gapahuken

  Fantastisk tilbud, men mykje røyk. 

  Styret er i dialog og Røde Kors er oppmerksam på røykproblemer, dette vert retta opp til våren. Dersom låst, ligg nøkkelen i utebuda – ligg over døra.

 • Telenor – problem med dekning. Årsmøtet ber Styret sende inn vedr. dekning for hyttelaget til Telenor. OBS! Netcom har 4G dekning.

 • Ein av hytteeigarane har ein stor lyskastar - må ha 3-4 stk hyttepunkt til for å koble på - og kan då lyse opp lysløypa for kveldskøyring J

 

 

Styret takker for frammøte.

 

Årsmøte 2015 avslutta kl. 19:30

 

...............................                       ...............................                  ...............................

Eldar Sande                                       Gerhard Furø                               Anette Kvalsvik

 

 •  Etter Årsmøtet: Frode Bakken ny styreformann i Stryn Vinterski presenterte seg.

Årsmøte referat 2014

Referat årsmøte i Bøanedsetra Hyttelag

Tid:                            Onsdag den 16. april 2014 Kl. 18:00 – Kl. 20:30

Sted:                          Stryn Skisenter AS, puben

 

 

 

                                      SAKLISTE årsmøte 2014

 

 

1.      Registrering

-      Liste sirkulert for registrering av oppmøte: 57 stemmer registrert,

        i alt signerte 62 som tilstede.

 

 

2.     Konstituering av årsmøte:

     - Valg av møteleder: Øyvind Tjervåg vart valgt som møteleder.

     - Valg av referent: Anette Kvalsvik vart valgt som referent.

     - Godkjenning av innkalling og sakliste: ok vart godkjent

     - Valg av medunderskrivere  for protokoll: Eldar Sande og Tor Shjelderup.

 

 

3.      Årsmelding frå styret

Årsmelding om styret sitt arbeid vart opplest av styreleder Øyvind Tjervåg.

 

Det var eit engasjert Årsmøte med mange kommentarar og spørsmål, og oppsummert kom dette fram:

 

Parkering

Kan styret forhandle om vi kan få fleire parkeringsplasser ved vassverket eller i nærområdet ved vassverket ?

Opparbeiding av gjesteparkering slik som inntegna på tomtekart?

 

Bøanedsetra Hyttegrend AS  (BHAS)

Betaler BHAS sin andel av asfalteringa ?  Ja, det har Halvar Bøe bekrefta.

Betaler BHAS sin andel av dei årlege driftskostnadane ?  

- både dette styret og tidlegare styre har tatt opp dette, BHAS refererer til avtale mellom BHAS og grunneigarane. Styret ikkje har sett avtalene, og vil forsette dialogen med BHAS om saka.

Årsmøtet påpeikar at BHAS har ikke avtale med hyttelaget!

 

Felleskostnadane.

Styret har gått igjennom kostnadane saman med Halvar Bø og Klemet Bø.

 

 

Kontrakter/reguleringsplan

Forslag om fullmakt til styret til å gå igjennom dei fyrste kontraktene ?

Forslag at vi sjekker fyrste reguleringsplan.

Har vi bruksrett til parkeringsplassane?

 

Brøytinga

Brøytinga var betre fyrste åra, og årsmøtet ynskjer slik brøyting. I år har det vore lite snø. Det har vore brøyt med skuff med skjæret ned og fjerna mykje grus i år.

Vi har ein aktør som har heile Stryn kommune, for mykje hastverksarbeid ?

De kan sende epost med tomtenr. til Øyvind innen 14 dagar så kan han/styret ta dette opp på generelt grunnlag.

 

Porten

Det var innlagt 623 brukere på bommen, veldig mange utan navn.

Øyvind og Arve har jobba med å navngi listene, og så langt kryssa vekk 200.

Frank Håheim og Halvar Bø administrerer systemet.  Det er mulig å kjøpe fjernkontroll til bommen ca. Kr 700,- ved å kontakte Frank Håheim.

 

 

4.      Regnskap år 2013:

Arve Nesje presenterte regnskapet for 2013.

Inntekter og utgifter er bokført i kalenderåret, og er ikkje periodisert.

Det var 3 kontingenter som ikkje var betalt pr 31.12.2013

Alle kontingenter er betalt pr d.d. og Arve orienterte om dei vanskane han har hatt med innkrevjinga.

Ø Regnskapet vart godkjent.

 

[red.anm.: Budsjett er ikkje utarbeidt, det er for mykje uavklart til at det er mulig å sette opp. Styret arbeider ihht fullmakter frå Årsmøtet og har lite faste kostnadar.

Jfr. vedtak i fjor om å arbeide utan budsjett.]

 

 

5.      Fastsetting av ny kontingent for laget.

Forslag frå styret om å fortsette med kontingent Kr. 500,- pr. år for år 2014 og 2015 vart vedtatt.

 

Forslag frå Årsmøtet:

·        om å slette tlf.nr. til bommen dersom kontingent ikkje vert betalt ?

·        om å hjelpe Hatledal ved å inkludere kontingent til turløypene inn i hyttelaget sin årskontingent vart avvist av årsmøtet.

·        Forslag om oppslag for betalt medlemskap på starten av turløypene…..

 

 

6.     Valg

 

Valgnemda Elias Loen og Per Kopperstad hadde ingen som kunne stille til valg.

 

Styreleder Øyvind Tjervåg presenterte at dei 3 som stod på valg kan stille til gjenvalg for 2 år.  Årsmøtet vedtok dette forslaget, og styret vert:

 

Styreleiar:                          Øyvind Tjervåg         (har igjen 1 år)

Nestledar/Kasserar:        Arve Nesje                 (2 år)

Referent:                           Anette Kvalsvik         (2 år)

Styremedlem:                  Johan Duestøl           (2 år)

Styremedlem:                  Kjell Olav Kleppe      (har igjen 1 år)

 

Forslag om å overføre medlemmane i valgnemda til festkomiteen.

  Årsmøtet vedtok:

·        Festkomité valgt for 2 år: Elias Loen og Per Kopperstad

·        Valgnemd for 2 år: Tor Schjelderup og Odd Morten Berge

 

Idar spør om vi vil ha hyttefester? Oppmøtet har vore vel 30 ved kvar fest.

Årsmøtet utfordrer den nye festkomiteen til å finne ut av interesse og om andre tidspunkt  høver betre.

 

7)  Informasjon om saker som styret vil jobbe videre med i år

·        Asfaltering - som avhenger av utfallet i sak 8 avstemming.

·        Grillhytter og gapahuk –  og ev. samarbeid med Røde Kors

·        Elles oppfølging av andre saker etter behov og etter prioritet av hovedsakene.

 

Ø Beiterett - Sauer pt frå Vinsrygg.  Vi har gjerdeplikt mot utmark.

Det er umogleg å gjerde inn heile feltet, også nyttig at sauene beiter ned utmark. konklusjon: dette jobber vi ikkje noko meir med.

 

·        Ny sak:  Arealutnytting av tomtene er 15 % -  endre ?

Fleire har søkt og fått avslag frå Stryn kommune, Stryn kommune avviser alle enkeltsaker. Årsmøtet refererer til at Stryn kommune ber om at hyttelaget må søke på vegne av alle om felles reguleringsendring - f.eks til 20%

Tung sak som er utanfor styrets arbeid ?  det må utarbeides ein heilheitlig reguleringsplan  - er det Stryn kommune som utarbeider dette ?

Alternativ: Kan vi få inn f.eks grillhytte som tillegg til 15%?  Jfr. Likebehandling.

Hydla felt 1 diskuterer same saka.

 

Styret ber om at dei som er ynskjer dette sender forslag for behandling av styret.

Saka sitt omfang gjer at dette må innsendast som årsmøtesak  til neste år = Årsmøtet 2015

8) Asfaltering

 

Årsmøtet hadde mange spørsmål og krav om avklaring før asfaltering.

Styret informerte og svarte på spørsmål etter beste evne, men presiserte at det fortsatt er mykje arbeid og avklaringar som styret må arbeide med framover - og at Årsmøtet 2014 må vedta om dette faktisk er noko styret skal arbeide vidare med og gi styret fullmakt til å avgjere detaljar - jfr. avstemming i dag.

 

·        Styret har bedt Adv. Lunde vurdere avstemminga i dag, og han meiner at vi kan bruke årsmøtet til å bestemme dette.

·        Styret ynskjer innbetaling før bestilling til sperra konto som også kan brukast som sikkerheitsgaranti overfor leverandør som krev bankgaranti.

·        Styret har ikkje godkjent utført arbeid av veg, plastring/ tillaging av vegkantar oa. – og dette må på plass før asfaltering.

·        Styret vurderer å bruke konsulent for å vurdere reguleringsplan, belastning på vegen oa.

·        Styret må avklare ansvar i feltet ved skade på asfalten.

·        Styret presiserer at prisen ikkje er endeleg, men foreløpig budsjettpris, og at endeleg fordeling av kostnad vert etter faktisk pris.

·        Antall som kostnaden skal delast på, må også avklarast.

·        Spørsmål om å asfaltere kun hovedvegar og ikkje sidevegane ? 

       Årsmøtet 2013 bestemte at både hovedvegar og sidevegar skal asfalterast.

 

 

Forslag i årsmøtet om eit produkt for fast dekke "penetrering" som alternativ til asfaltering  -  6 gongar lenger levetid, ikkje glatt om vinteren og billigare”

 

Etter litt diskusjoner vart det bestemt at vi fullfører avstemming som planlagt.

Samtidig ser Styret på om dette kan vere aktuelt - og kallar eventuelt inn til ekstraordinært årsmøtet for å endre ordlyden i vedtaket frå asfalt til fast dekke /asfalt dersom dette vert aktuelt.

 

 

 

STYRET OPPSUMMERER:

 

Styret henviser til vedtak på Årsmøtet 2013 om avstemming i år.

 

Før avstemming las Anette opp :

1.     tekst i innkalling og henvisning til utgreiing utsendt pr post til alle.

2.     Styrets forslag til vedtak framlagt og opplese på årsmøtet 2014.

 

 

Styrets forslag til vedtak dersom avstemminga viser ”NEI”:

       Styret avslutter arbeidet.

 

Styrets forslag til vedtak dersom avstemminga viser ”JA”:

Styret får fullmakt til å inngå avtale med leverandør for asfaltering,

Styret får fullmakt til å avgjere tidspunkt for gjennomføring

Styret får fullmakt til å inngå nødvendige avtalar med utbyggarselskap/grunneigarane som har vegrett.

Ved Salg av tomt etter vedtaket i dag plikter noverande eigar for kostnaden.

 

     Valg av 2 stk til tellekorps - Eli Myrvåg og Ingrid Remøy Stokke vart valgt.

 

Røysting – 3 alternativ =  Ja - nei eller blankt

 

Levering av stemmeseddel kontrollerast og kryssast mot signert oppmøteprotokoll ved tellekorpset; Eli Myrvåg og Ingrid Remøy Stokke  

 

Skriftleg stemme og 1 stemme pr tomt

 

Ø Årsmøtet godkjente dette for avstemming.

 

AVSTEMMING OG OPPTELLING VISER:

Ja                47

Nei                 9

Blank            1

totalt 57 stemme  som samsvarar med antall registrerte stemmer i oppmøteprotokoll.

 

9) Diverse

Ingen saker innmeldt styret innanfor fristen.

Vedtekter § 4 Forslag til saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må fremlegges skriftlig til styret innen 1.mars.

 

 

Styret takker for frammøte.

 

Årsmøte 2014 avslutta kl. 20:10

 

 

...............................                       ...............................                  ...............................

Eldar Sande                                       Tor Shjelderup                            Anette Kvalsvik

 

Ø Etter årsmøtet orienterte Stryn skisenter om drift og planar framover.

Ma. stolheis på plass til hausten 2015 J

Årsmøtereferat 2013

REFERAT ÅRSMØTE I BØANEDSETRA HYTTELAG

 

Tid: Onsdag den, 27. mars 2013 Kl. 20.00 – Kl. 21.00

Sted: Stryn Skisenter AS

 

SAKLISTE

 

1. Konstituering av årsmøte:

- Valg av møteleder: Eldar Sande vart valgt som møteleder,

- Godkjenning av innkalling og sakliste: vart godkjent

- Valg av medunderskrivere for protokoll: Arve Nesje og Anette Kvalsvik

- Liste sirkulert for oppmøte: 36 signert som var tilstede ved start av møtet.

 

2. Årsmelding om kva styret har arbeidt med vart opplest av styreleder Eldar Sande.

· Etter diskusjon i årsmøtet vart det bestemt at i årsmøte 2014 skal holdast

avstemming vedr asfaltering som skal vere bindande for alle!

Priser ca Kr. 15.000,- kun hovedveg vs. Kr. 20.000,- for alle vegane.

Informasjon om avstemminga med priser for fellesvegar og privatareal, og anna

praktisk informasjon sendast ut i god tid før neste årsmøtet.

· Etter diskusjon i årsmøtet vedr fellesutgifter og fordeling av kostnad.

vart det bestemt at vi skal be om oversikt kvart år pr 31.12. vedr kven som har

tilgang til bommen, og det er forventa at antallet vert rydda for overflødige

tilgangar etterkvart som behovet reduserer når hytteutbygginga avtek.

Årsmøtet er klar på at vi ikkje ynskjer å gi tilgang til «andre» !

 

3. Informasjon om saker som styret vil jobbe videre med i år:

· Prosjekt for grillhytter og gapahauk

· Asfaltering – framdriftsplan, oppdaterte priser – også for privatareal etc.

· Elles oppfølging av andre tidlegare saker etter behov.

 

4. Regnskap år 2012:

· Arve Nesje presenterte regnskapet som vart godkjent.

· Alle kontingenter er betalt pr d.d. og Arve orienterte med dei vanskane han har

hatt med innkrevjinga.

· Budsjett er ikkje utarbeidt da priser for presenterte prosjekt for grillhytter ikkje

ferdig budsjettert. Årsmøtet gav styret fullmakt til å utarbeide budsjett og sette

i gang prosjekt for grillhytter slik styret finn det forsvarleg.

REFERAT ÅRSMØTE I BØANEDSETRA HYTTELAG

 

 

5. Fastsetting av ny kontingent for laget.

· Forslag frå styret om å fortsette med Kr. 500,- pr. år vart vedtatt ihht same

rutine som år 2012.

 

6. Valg (3 personer til styre, og 1 person til valgnemnd)

Eldar Sande og Arnhild Solevåg Sunde fråtrer.

Valgnemda ved Halvar Ulfstein og Hallgeir Frøystadvåg presenterte kandidater

som har sagt seg villige til å vere med i styret og spurte deretter årsmøtet etter

andre kandidater ? Ingen vart foreslått.

Det nye Styret består av:

Arve Nesje (1 år)

Johan Duestøl (1 år)

Anette Kvalsvik (1 år)

Kjell Olav Kleppe (2 år)

Olav Tjervåg (2 år)

 

7. Valg av:
Festkomité valgt år 2012 for 2 år: Trude Gurskevik Knotten og Idar Brekke står 1. år til
Valgnemnd: for 2 år: Elias Loen og Per Kopperstad vart valgt.

 

8. Eierskifte med hyttenr. skal meldast både til kasserar for Bøanedsetra Hyttelag,

og til Bøanedsetra Hyttegrend AS.

· Ved manglande informasjon pliktar selger å betale fellesutgifter og

hyttekontigenten.

 

9. Eventuelt / saker som elles ikkje er nevnt:

· Problema med saudeskit – kan fe-rister vere mulig løysing ?

· Reguleringsplan

Forslag om at styret jobber for å endre reguleringsplanen vedr. arealavgrensing

for gjerder rundt hyttene som pt. er 75m2.

· Årsmøtet ber om meir salting og godt vedlikehold

· Miljøansvar – fortsatt posar utanfor søppelcontainere

· Oppfording til rydding av batteri oa. frå nyttårsafta no når snøen smelter.

· Kveldskøyring fredag lite suksees - for lite info vedr opningstider nybygget

herunder køyring av trekket - og sleder for å kome seg heim om kvelden.

Oppfordrer til meir og oppdatert info på internett.

· Tilbakemelding til styret i Stryn skisenteret: burde vore ope min. 2 helgar etter

påske. Tidlegare erfaring lite relevant når sesongen har vore så kort som i år og

det er kjempeføre og kjempefint vêr. Dette kan resultere i at færre kjøper

årskort!

· Brøyting – kvifor brøyter dei så langt nedåt ? spesielt på slutten av sesongen

vert det mykje brunt og skiten snø.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT FRA ÅRSMØTE I BØANEDSETRA HYTTELAG

Onsdag 4. april 2012, kl 19.00

 på Stryn Skisenter

 

25 personer møtte

 

 

1.      Konstituering

- Eldar Sande ble valgt til møteleder

- Ingen anmerkninger til innkalling og sakliste

- 2 medlemmer av styret signerer protokoll

 

2.      Gjennomgang av årsmeldingen v/ Eldar Sande

 

3.      Gjennomgang av årsregnskap for 2011 v/Lars Fiskerstrand

Kopi av årsregnskapet ble utdelt til hver av de frammøtte.

  Årsmøtet godkjente det fremlagte regnskapet

 

4.      Styret vil jobbe videre med følgende saker:

 

·        Ferdigstillelse av veier/skråninger og lignende i hyttefeltet

·        Oppfølging av den foreslåtte reguleringsplanen for videre hyttebygging – kommunedelplanen for området Bøanedsetra – Ullsheim

·        Breiband: Frist for påmelding den 30.04.2012 – send påminnelse.

·        Ønske om at Stryn skisenter fortsetter å tråkke traseer fra byggetrinn 3 slik at det gis enklere tilkomst til skiløypene.

 

5.       Medlemskontigent i hyttelaget

·        Det har vært vanskelig å kreve inn den fastlagte kontigent på kr 500,-.  Pr dags dato er det fortsatt 30 som ikke har betalt.

Årsmøtet besluttet at kontigenten fortsatt skal være kr 500,-.

 

Styret gis fullmakt til å selge fordringen til Lindorf eller lignende selskap.  Ubetalt årsavgift for 2011 skal innkreves.

             

6.      Valg:

·        Lars Fiskerstrand og Eli Myrhol tar ikke gjenvalg, og det skal velges to nye styremedlemmer.

 

Arnhild Solevåg Sunde og Johan Emdal Duestøl ble enstemmig valgt til nye styremedlemmer for 2 år.

Det nye styret vil konstituere seg på første styremøte.

 

·         Hallvar Ulfstein og Hallgeir Frøystadvåg tar gjenvalg i valgnemnda

 

Det nye styret består av:

            Eldar Sande

            Anette Kvalsvik

            Arve Nesje

            Arnhild Solevåg Sunde

            Johan Emdal Duestøl

 

 

7.        Ønske om egen ”festkomite” som kan jobbe for sosiale arrangement for hyttelagets medlemmer.

 

Trude Gurskevik Knotten og Idar Brekke ble enstemmig valgt.

 

8.      Eventuelt

 

·        Bommen har falt ned og skadet biler.

Ønskelig med informasjon om når/hvis bommen er ustabil eller er ute av drift.

·         Når det er glatt/ vanskelig føre har enkelte få problemer med å komme forbi første svingen. Spesielt hvis møtende trafikk.  Ønskelig med utbedring av svingen – utkjørsle?

·         Flere uoversiktelige svinger, spesielt når det er mye snø.  Kan hyttelaget jobbe med å sette opp speil i svingene?  Fartsgrense i hyttefeltet?

 

·         Hallgeir Frøystadvåg orienterte om skisenteret:

 

Dette er på plass:

 

o   Finansiering av ny varmestove – tilbygg på eksisterende er på plass. Oppstart i år.

o   Traseen vil bli planert – og skisenteret vil være avhengig av mindre snø.

 

Mer informasjon på heimesida vår:

 www.boanedsetra-hyttelag.com

 

 

Underskrevet i Stryn den, 14. april 2012

 

Møteleder

Eldar Sande

 

                                                           ----------------------------

 

 

       Lars Fiskerstrand                                                              Arve Nesje

   

--------------------------------                                               ----------------------------------