Informasjon om Årsmøte, regnskap, referat o.l. til hytte/tomteeigarne i Bøanedsetra hyttelag vert framover sendt ut til registrert epostadaresse, samt at informasjon vert lagt ut på facebook.  Dette vert ikkje oppdatert her.

 

Regnskap 2014

REKNESKAP FOR BØANEDSÆTRA HYTTELAG 2013
     
Resultatrekneskap:    
     
INNTEKTER:    
     
Kontingent   68 253,05
Netto konto kostnad / inntekter   109,27
     
Sum inntekter:   68 362,32
     
UTGIFTER:    
     
Nettside   -811,00
Kontorrekvisita   0,00
Diverse   -4 154,50
Sosialt samvær   -2 382,30
     
Sum utgifter:   -7 347,80
     
Overskot 2012   61 014,52
     
     
     
Balanse:    
     
     
EIGE:    
     
Bank 31.12.2013 Kr 188 174,65
SUM EIGE « 188 174,65
     
GJELD OG EIGENKAPITAL    
     
Eigenkapital  1.1.2013 Kr 127 160,13
Overskot 2013 « 61 014,52
SUM EIGENKAPITAL pr. 31.12.2013 Kr 188 174,65
     
Inntekter og utgifter er ført fortløpande ettersom betaling har funne sted  
Ikkje føreteke periodiseringar    
Pr 31.12.2013 står 3 krav ubetalt    
     
     
Stryn 07 februar 2014    

Saksutgreiing angående asfalt i Bøanedsetra Hyttegrend.

Under årsmøtet i 2013 fikk styret i Bøanedsetra Hyttelag i oppgave og utgreie kostnader med å legge asfalt på fellesveger i hyttefeltet til årsmøtet i 2014. Styret har jobbet med denne saken siste år, og vi har nå oversikt over kostnadene og ulemper med dette.

Fordeler.

Reduserte års kostnader på vedlikehold og brøyting av veien.

Reduserte støvplager for den enkelte hytteeier.

Ulemper.

Som kjent har hver hytteeier bruksrett til veien, denne eies og driftes av utbygger under firmaet Bøanedsetra Hyttegrend Drift AS. Med å legge asfalt på veien så oppgraderer vi en vei ikke eier.

Økonomi.

Kostnadene med å legge asfalt vil beløpe seg til xxxxx kroner pr tomteeier i følge pristilbud vi har innhentet fra Veidekke Industri AS. Private stikkveier og parkeringsplasser kommer i tillegg for den som ønsker dette asfaltert i tillegg.

Bøanedsetra Hyttelag vil ved et årsmøte ja i denne saken få opprettet en sperret konto merket formålet. Før asfalt bestilles må hver enkelt innbetale beløpet, da Bøanedsetra Hyttelag naturligvis ikke har økonomi til og forskuttere en kostnad av denne størrelse.

Asfalt vil ikke bli bestilt før hver enkelt hytte/tomteeier har betalt inn sin andel.

Fremdrift.

Visst årsmøte sier ja til forslaget, ser en før seg at asfalt kan bli lagt innen 2015. En antar at det blir oppført flere hytter i 2014, og med å vente til slutten av året begynnelsen minsker en faren for skader på veien under anleggstransporten.

Juridisk

Styret har undersøkt via advokat om årsmøtet kan fatte bindene vedtak for denne saken, vi har mottatt bekreftelse for at årsmøtet 2014 kan treffe bindene beslutning for alle medlemmer av hyttelaget.

Vi har også undersøkt om det kan stemmes via stemmeseddel uten personlig fremmøte, dette lar seg dessverre ikke gjøre. Så stemme i forbindelse med dette kan kun avgis ved personlig fremmøte eller ved å sende fullmektig med fullmakt på årsmøtet.

 

Mvh

Styret Bøanedsetra Hyttegrend

Kostnadsoverslag Asfaltering Hoved-og sidevegar  Bøanedsetra Hyttefelt: Basert på tilbud fra Veidekke Industri AS, datert 19.02.2014, gyldig for gjennomføring innan 15.10.2014
           
  Kvadratmeter Pris u/mva Pris m/mva Totalt u/mva Totalt m/mva
Asfaltering av hovudvegar 1 og 2 og sidevegar 19738 107,00 133,75 2 111 966,00 2 639 957,50
Oppretting av hovudvegar og sidevegar inkl. grus og kjøring av grus 19738 32,50 40,63 641 485,00 801 856,25
Uforutsette kostnader - estimert       240 000,00 300 000,00
Totalkostnad       2 993 451,00 3 741 813,75
Antal tomter/andeler         149,00
Pris pr tomt/andel         25 112,84